Tussentijdse evaluatie consortium Creatief vakman

Praktijkopleider en student schilderen
Op 22 november is het consortium Creatief vakman bij elkaar gekomen voor een tussentijdse evaluatie. Er is gesproken over ambities en er zijn afspraken gemaakt over de taken van betrokken partijen. Om de branche in beeld te brengen laat het Meld- en expertisepunt een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren.

Om gezamenlijk invulling te geven aan de opleiding Creatief vakman is in 2017 een consortium opgericht. De vakscholen Sint Lucas, CIBAP en het Hout- en Meubileringscollege (HMC) en de brancheorganisaties Nederlandse Hoedenvereniging (NHV), de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) en de Branchevereniging Mode Ambachten (BMA) ondertekenden een convenant. In opdracht van de sectorkamer Specialistisch vakmanschap is afgesproken dat het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap het convenant tussentijds evalueert. Dit vanuit de monitorende rol van het Meld- en expertisepunt.

Ambities

Bij de oprichting van het consortium is een aantal ambities benoemd zoals goed opgeleide creatieve vakmensen, doorstroommogelijkheid naar het hbo, uitstroommogelijkheid naar andere branches, duurzaamheid door een doelmatig aanbod voor de arbeidsmarkt en bescherming van deze kwetsbare opleidingen door de uitvoerbaarheid voor scholen te waarborgen. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat deze ambities nog steeds gedeeld worden. De partijen binnen het consortium geven aan dat de afspraken en de verantwoordelijkheden zoals benoemd in het convenant niet overal even duidelijk en relevant meer zijn en dat een herziening wenselijk is. Om dit verder uit te werken wordt begin 2020 een vervolgoverleg gepland.

Arbeidsmarktonderzoek

De betrokken partijen hebben behoefte aan een duidelijk beeld van de branche. Daarom laat het Meld- en expertisepunt een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren. In de eerste fase wordt in kaart gebracht hoe de structuur van de huidige arbeidsmarkt er voor het dossier Creatief vakman uit ziet. Dit gaat met name over de macrodoelmatigheid van het dossier en geeft inzicht in de positie van gediplomeerden een half tot vijf en een half jaar na het afstuderen (vanaf schooljaar 2010-2011 tot en met schooljaar 2018-2019). De tweede fase levert een gefundeerde verwachting over de toekomstige ontwikkeling van deze arbeidsmarkt. Te denken valt aan informatie over werkgelegenheid, opleidingsbehoefte, uitbreidingsvraag en vervangingsvraag. Dit onderzoek kan worden gezien als 0-meting en periodiek worden herhaald. De methodiek van het onderzoek is zodanig dat deze ook toepasbaar is voor andere kleinschalige beroepsgroepen. Daarnaast is er vanuit de werkwijze doelmatigheid behoefte aan aanvullend onderzoek over het dossier Creatief vakman. Dit onderzoek is reeds gestart en wordt uitgevoerd door ABF Research. In het voorjaar van 2020 worden de resultaten opgeleverd.