In februari van dit jaar ondertekende SBB het Stagepact mbo. In dit Stagepact hebben onderwijs, bedrijfsleven en SBB afspraken gemaakt hoe de stages in het mbo nog beter gemaakt kunnen maken. Meer bewustwording creëren rondom sociale veiligheid in de leeromgeving en specifiek het uitbannen van stagediscriminatie zijn daar een onderdeel van. Een van de eerste acties voor SBB was daarom om in de erkenningsregeling voor leerbedrijven te expliciteren wat sociaal onveilige omstandigheden zijn. De aangescherpte erkenningsregeling is vanaf 1 september 2023 van kracht.

Mbo-studenten zijn de vakmensen van de toekomst. Om dat vak te leren, is het cruciaal dat ze een deel van hun opleiding op een (sociaal) veilige manier volgen in de praktijk. In de geactualiseerde erkenningsregeling is (sociale) veiligheid daarom als een apart lid opgenomen. Hiermee wordt het veiligheidsaspect duidelijker belicht.

Leerbedrijven

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is de officiële landelijke organisatie voor het erkennen van leerbedrijven. Mbo-studenten zijn verplicht om hun beroepspraktijkvorming, ook wel stage of leerbaan genoemd, te volgen bij een door SBB erkend leerbedrijf. Hiermee waarborgen we dat studenten zich bij kwalitatief goede bedrijven kunnen ontwikkelen tot vakmens van de toekomst en weet de student de werkzaamheden die het bedrijf biedt, goed aansluit op de opleiding. Op dit moment heeft SBB zo’n 250.000 leerbedrijven erkend.

Erkenningsregeling

Om leerbedrijf te kunnen worden beoordeelt SBB bedrijven op vijf criteria. Deze criteria staan benoemd in de erkenningsregeling. Vanaf nu is het dus voorwaardelijk voor de erkenning dat de leerplaats aantoonbaar voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid en gevrijwaard is van omstandigheden waardoor de persoonlijke belangen van een student kunnen worden geschaad. Denk hierbij aan omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten en/of geweld.

Klachten

Mochten er vermoedens zijn dat een leerbedrijf zich niet aan de erkenningsregeling houdt, dan kan SBB onderzoek instellen. We doen hoor- en wederhoor en besluiten of er verbeterafspraken gemaakt moeten worden. SBB heeft de mogelijkheid om bij ernstige klachten het bedrijf tijdens het onderzoek te schorsenz. In het uiterste geval kan SBB besluiten om de erkenning in te trekken. In het Stagepact is afgesproken dat SBB de klachten monitort en hier jaarlijks over rapporteert.

Stagepact

Met de aanscherping van de erkenningsregeling heeft SBB één van de afspraken uit het Stagepact in de praktijk gebracht. Daarmee is het werk voor SBB echter nog niet klaar. SBB blijft zich inzetten voor de verbetering van de stagebegeleiding en helpt leerbedrijven bij het creëren van een sociaal veilige werkomgeving.

De nieuwe erkenningsregeling vind je hier.