Na een jaar waarin de stagetekorten gestaag naar beneden gingen, is de daling inmiddels gestopt. Waar in mei nog een stagetekort van 1.408 plaatsen te zien was, bedroeg het stagetekort in oktober 2023 1.433. Dat blijkt uit de najaarseditie van de SBB Stagebarometer.

Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat ook de stagemarkt weer volop in beweging is. In totaal zijn er in de periode tussen april en met september 2023 bijna 130.000 studenten in Nederland begonnen aan een stage of leerbaan binnen het middelbaar beroepsonderwijs. De meeste studenten deden dat bij de start van dit schooljaar.

Voor bijna alle studenten een stageplaats

Ondanks een lichte stijging staan de meeste leerbedrijven nog altijd te springen om mbo-studenten. Dat betekent dat er voor bijna alle mbo-studenten nog altijd een stageplaats beschikbaar is. Dat neemt niet weg dat per regio of sector nog altijd kleine verschillen kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige leerbedrijven een beperkte begeleidingscapaciteit hebben of omdat zij onzeker zijn over een mogelijke recessie.

Deze afbeelding geeft een grafiek weer waarop chronologisch is weergegeven hoe de stagetekorten zich van mei 2023 tot oktober 2023 hebben ontwikkeld. Dit is in twee lijnen weergegeven waarbij de witte lijn de tekorten in de beroepsopleidende leerweg weergeeft en de gele lijn de tekorten in de beroepsbegeleidende leerweg. De witte lijn laat in die periode een lichte stijging zien van 1305 stagetekorten in maart 2023 naar 1433 tekorten in oktober 2023. De gele lijn blijft vrij stabiel met een tekort van 71 in maart 2023 naar een tekort van 75 in oktober 2023.  

Deze afbeelding geeft schematisch weer in welke sectoren de grootste stagetekorten te vinden zijn. Van boven naar beneden gezien staat er dat in de sector zorg, welzijn en sport studeren 885 stageplekken tekort zijn. Gevolgd door de sector ICT en Creatieve Industrie met een tekort van 254, zakelijke dienstverlening en veiligheid met 170 plekken te kort, techniek en gebouwde omgeving met 47 plekken tekort, entree met 35 plekken tekort, voedsel groen en gastvrijheid met 25 plekken tekort, handel met 12 plekken tekort specialistisch vakmanschap met 5 plekken tekort, cross-over met 0 plekken tekort en mobiliteit, transport, logistiek en maritiem met 0 plekken tekort.

Zorg blijft een zorgenkindje

Zorg, welzijn en sport blijft de sector waarin het stagetekort absoluut gezien het grootst is. Op de peildatum oktober 2023 was er binnen die sector een tekort aan 885 stageplekken. Van de 885 tekorten waren er 300 voor de opleiding Mbo-Verpleegkundige. Belangrijkste reden voor de openstaande plekken is de beperkte begeleidingscapaciteit voor met name eerstejaars studenten. Dit komt o.a. door het personeelstekort en hoog ziekteverzuim waar veel zorginstellingen mee te kampen hebben. De meeste leerbedrijven in de zorg willen wel, maar kunnen niet. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar creatieve oplossingen, zoals voor de studenten die worden opgeleid tot doktersassistent.

SBB Stagebarometer

SBB monitort het aantal stageplaatsen voor mbo-studenten, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door extra nieuwe leerbedrijven te werven voor opleidingen met tekorten of samen met scholen en leerbedrijven afspraken te maken over het beter spreiden van de stages over het schooljaar. Twee keer per jaar wordt de stagebarometer gepubliceerd, in het voorjaar en in het najaar.