SBB tekent intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’

Groepsfoto bij de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’
Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Hiervoor tekenden zij vandaag de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50 duizend woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200 duizend per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten. Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

Baan- en werkgaranties

Naast voldoende vakkrachten moet de samenwerking leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Daarom richten de ondertekenaars zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen gaan nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. De ondertekenaars kijken bovendien met elkaar hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Onderwijs

30 januari ondertekenden het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant ‘Mbo-aanbod klimaattechniek’. Met de ondertekening van dat convenant geven de partners al uitwerking aan de intentieverklaring, specifiek gericht op het mbo-onderwijs. In deze intentieverklaring gaan de afspraken over onderwijs verder: ook de hogescholen en technische universiteiten zijn aangesloten.

De bijdrage van SBB

Hannie Vlug, directievoorzitter SBB: “Als SBB dragen we aan deze mooie brede intentieverklaring bij, door samen met onderwijs en bedrijfsleven op de voet te volgen welke eisen worden gesteld aan de vakmensen die de transitie gaan maken. Ook zorgen we voor passende stages en leerbanen waar studenten ervaring kunnen opdoen in het klimaatneutraal bouwen. Dat doen we voor aankomende jonge vakmensen, maar ook voor werkenden, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verduurzaming en leven lang ontwikkelen gaan voor iedereen hand in hand.”

Lerende aanpak

De partijen gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Deze lerende aanpak begint in vier pilotgebieden en kan snel verder groeien in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken. Ook woningbouwverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. De ondertekenaars gaan hun leden helpen in hun werkgebied de lerende aanpak op gang te krijgen en belemmeringen weg te nemen.

Partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend

De intentieverklaring werd ondertekend door Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FME, Werkgeversvereniging WENB, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Aannemersfederatie Nederland, FNV, FNV Bouwen en wonen, CNV, VNO-NCW, Sociaal Economische Raad, MBO Raad, SBB, Vereniging Hogescholen, 4TU, NRTO, Topsector Energie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, UWV en de ministeries van BZK, OCW, SZW en EZK.