Wetsvoorstel 'Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen'

Op 13 maart 2017 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor de aanpassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) vanwege de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en instandhouding van kleine, unieke beroepsopleidingen, ook wel 'samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen' genoemd.

Het wetsvoorstel houdt onder andere in dat de minister van OCW in het uiterste geval, als zelfregulering onvoldoende vruchten afwerpt, kan besluiten een 'alleenrecht' in te stellen als een kleine beroepsopleiding dreigt te verdwijnen. Dit 'alleenrecht' betekent in feite dat als zich een situatie voordoet waarbij een laatste instelling dreigt te stoppen met het aanbieden van een kleine beroepsopleiding de minister kan besluiten deze kleine unieke beroepsopleiding tijdelijk (voor een periode van maximaal vijf jaar) door één instelling te laten uitvoeren door hen het recht te geven om de opleiding aan te bieden. Deze maatregel kan de instelling in de gelegenheid stellen de kleinschalige en unieke opleiding stevig te verankeren. Op die manier worden andere bekostigde instellingen weerhouden om de opleiding alsnog te gaan aanbieden. Het alleenrecht geeft een instelling daarmee rust en zekerheid en draagt bij aan het mogelijk maken van verduurzaming van de unieke opleiding.

Stand van zaken tot nu toe

Sinds het wetsvoorstel is aangeboden aan de vaste commissie OCW in de Tweede Kamer is er veel gebeurd. Er heeft een procedurevergadering en een technische briefing plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is schriftelijk behandeld in de vastekamercommissie OCW, die vervolgens inhoudelijke vragen heeft gesteld aan de minister. De minister heeft op 25 augustus jl. haar reactie gegeven op de vragen aan deze aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu is het afwachten op parlementaire behandeling en stemming in de Tweede Kamer. Er zal pas over het wetsvoorstel worden gestemd op het moment dat het nieuwe kabinet is aangetreden. De datum waarop de stemming zal plaatsvinden is dus nog niet bekend. Het Meld- en expertisepunt houdt de ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend in de gaten en informeert u over de voortgang.