Eén loket waar werkzoekenden, werkenden en werkgevers voortaan terechtkunnen met alle vragen over werk, loopbaanstappen, (arbeidsmarktgerichte) scholing en personeelsvraagstukken.

Al sinds de coronacrisis zijn regionale mobiliteitsteams (RMT’s) in de 35 arbeidsmarktregio’s actief. In de RMT’s werken publieke en private dienstverleners en meerdere expertises samen om werkenden en werkzoekenden te begeleiden naar passend werk of (arbeidsmarktgerichte) scholing.

De ervaringen van de RMT’s laten zien dat de samenwerking resultaten oplevert. Deze constatering en de ambitie om tot een één-loket-aanpak te komen, zijn voor het kabinet het startsein om samen met partners te werken aan een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Dit staat onder meer in de Kamerbrief over hervorming van de  Arbeidsmarktinfrastructuur.

Borgen om- en bijscholing via praktijkleren in het mbo

SBB en haar partners uit beroepsonderwijs en bedrijfsleven vinden het belangrijk dat praktijkleren in het mbo goed geborgd wordt in de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. Voor werkenden en werkzoekenden moet het makkelijker worden om mogelijkheden tot om- en bijscholing te vinden en zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Voor werkgevers die zelf hun personeel willen opleiden via mbo-diploma’s, mbo-certificaten of praktijkverklaringen, moeten informatie en ondersteuning makkelijk te vinden zijn.

Landelijk en regionaal overleg 

SBB neemt samen met onder andere UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs- en opleidingsinstellingen deel aan de landelijke werkgroep en stuurgroep voor de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Daarnaast is SBB betrokken bij de regionale inrichting van de werkcentra en zal deelnemen aan de nog op te richten regionale beraden. 

Kamerbrief Toekomstgerichte Arbeidsmarktinfrastructuur

De Kamerbrief van 26 april 2024 licht toe hoe de arbeidsmarktdienstverlening vanaf 2026 structureel zal worden ingericht en verbeterd. De brief gaat in op de volgende vier maatregelen:

  1. het creëren van één regionaal loket: het Werkcentrum
  2. het versterken van het van-werk-naar-werk stelsel
  3. het meer centraal zetten van de ondersteuningsbehoefte
  4. het structureel borgen van een gezamenlijke publiek-private governance

De voorstellen legt het ministerie van SZW vast in een wijziging van de wet SUWI, met beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2026. In 2025 wordt stap voor stap toegewerkt van de huidige situatie naar de nieuwe situatie per 1 januari 2026.