Extra uitleg over Studie in Cijfers

Toelichting, bronnen en definities

Opleiding

Studie in Cijfers geeft informatie per beroepsopleiding aan een instelling weer. Met beroepsopleiding wordt hier een samenvoeging bedoeld van een aantal verwante crebo's die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding.

Bron en definitie
Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB en MBO Raad hebben een gezamenlijke crebo-koppeltabel gemaakt. In die koppeltabel zijn alle crebo's waarop deelnemers zijn ingeschreven aan een van de beroepen in de herziene kwalificatiestructuur uit 2016-2017  gekoppeld. Crebo's die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding, zijn aan elkaar gerelateerd. Op deze manier kunnen opleidingen die onder verschillende crebocodes worden aangeboden, maar tot hetzelfde beroep opleiden met elkaar worden vergeleken. Een cluster van beroepen vormt samen een beroepsopleiding.

Complete crebo-koppeltabel

De indicatoren Studenttevredenheid, Jaarresultaat en Doorstroom naar het hbo zijn weergegeven op niveau van beroepsopleiding. Dit is vergelijkbaar met het niveau van het kwalificatiedossier. Beroepen die opleiden tot dezelfde beroepsopleiding zijn samengevoegd. De Kans op stage, Kans op werk en Startsalaris zijn per beroep (kwalificatie) weergegeven.

Per instelling-beroepsopleidingsniveau (leerweg) is er één plaatje. Indien onder een beroepsopleiding meerdere beroepen vallen, dan zijn in het onderste deel van het plaatje meerdere beroepen weergegeven, omdat de arbeidsmarktsituatie per beroep kan verschillen.

Opleidingspopulatie bepalen

De opleidingsbijsluiter is gemaakt voor elke beroepsopleiding die in schooljaar 2016-2017 minimaal één ingeschreven student heeft. Met 'opleiding' wordt hier 'beroepsopleiding' bedoeld, zoals benoemd in de Koppeltabel. De basis is het inschrijvingenbestand van DUO.

Selectie 

 • Alleen hoofdinschrijvingen zijn meegeteld.

Studenttevredenheid

Studenttevredenheid is een indicatie van de tevredenheid van de studenten over de kwaliteit van deze opleiding in vergelijking met de landelijke tevredenheidscore voor deze opleiding.

Bron en definitie
Het oordeel is gebaseerd op een item in de JOB-monitor ('Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?'). De bron is de JOB-monitor 2016. Het betreft een gewogen gemiddelde conform de weegfactor die is opgenomen in het databestand, zoals aangeleverd door onderzoeksbureau ResearchNed, dat de JOB-monitor 2016 heeft uitgevoerd. Het opleidingscijfer voor opleidingen met een respons <15 studenten wordt niet gepresenteerd.

Selectie

 • Indien het aantal waarnemingen (ongewogen) lager is dan 15 wordt het rapportcijfer niet getoond in de tabel en wordt een '-' weergegeven.

Jaarresultaat

Jaarresultaat geeft het aandeel studenten weer dat gediplomeerd de opleiding verlaat ten opzichte van de totale (gediplomeerde plus ongediplomeerde) uitstroom uit de opleiding en de school.

Bron en definitie
Het aantal gediplomeerden in het schooljaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde uitstroom uit de opleiding en instelling in hetzelfde jaar. De gegevens zijn afkomstig uit bron-MBO schooljaar 2015-2016 en berekend door DUO. Een gediplomeerde in deze context is een deelnemer die in het betreffende jaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma's zijn hierbij niet relevant. Een student die de opleiding ongediplomeerd verlaat, maar aan dezelfde instelling doorstudeert aan een andere opleiding wordt in deze berekening niet meegeteld als ongediplomeerde uitstroom.

Selecties

 • Indien het aantal studenten in de noemer lager is dan 10 is het rapportcijfer niet getoond in de tabel.
 • Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.

Doorstroom naar hbo

Doorstroom naar hbo geeft een beeld van het aandeel studenten dat na een diploma op niveau 4 doorstroomt naar het hoger onderwijs.

Bron en definitie
De gegevensbronnen zijn bron-MBO en 1CijferHo. Van alle studenten die in studiejaar 2015-2016 een diploma hebben behaald in het mbo is bekeken of zij in studiejaar 2016-2017 een inschrijving hadden in het hoger onderwijs. Deze indicator wordt alleen voor opleidingen op niveau 4 (bol en bbl) weergegeven.

Selecties

 • Alleen gediplomeerden niveau 4 zijn geselecteerd.
 • Alleen doorstroom naar bekostigd onderwijs in Nederland is meegeteld.
 • Extraneï zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten.

Kans op stage

Kans op stage geeft een indicatie (prognose) van de kans op het vinden van een stage.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, is weergegeven hoe groot de kans op het vinden van een stage is voor studenten aan de betreffende opleiding (kwalificatie). De informatie is afkomstig van SBB. De kans op stage is bepaald door het aantal beschikbare stageplaatsen af te zetten tegen het aantal studenten dat de opleiding volgt en in deze regio woont.

Als regio wordt de indeling van arbeidsregio's van het UWV werkbedrijf gehanteerd. Het meetmoment voor Kans op Stage is januari van ieder jaar.

Ga voor meer informatie naar Kans op stage.

Kans op leerbaan

Kans op leerbaan geeft een indicatie (prognose) van de kans op het vinden van een leerbaan.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, is weergegeven hoe groot de kans op het vinden van een leerbaan is voor studenten aan de betreffende opleiding (kwalificatie). De informatie is afkomstig van SBB. De kans op leerbaan is bepaald door het aantal beschikbare leerbanen af te zetten tegen het aantal studenten dat de opleiding volgt en in deze regio woont.

Als regio wordt de indeling van arbeidsregio's van het UWV werkbedrijf gehanteerd. Het meetmoment voor Kans op Leerbaan is januari van ieder jaar.

Ga voor meer informatie naar Kans op leerbaan.

Kans op werk in jouw vakgebied

Kans op werk in jouw vakgebied geeft een prognose van de kans op het vinden van een baan in het verlengde van de opleiding na diplomering.

Bron en definitie
Voor de regio waar de hoofdlocatie van de school gevestigd is, is weergegeven hoe groot de kans op het vinden van een baan is voor studenten aan de betreffende opleiding na het moment van afstuderen, als nu met de opleiding wordt begonnen. De informatie is afkomstig van SBB. De kans op werk is bepaald door de verwachte toekomstige vraag naar banen (die geschikt zijn voor schoolverlaters) af te zetten tegen het aantal studenten in de regio dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt.

Het meetmoment voor Kans op Werk is januari van ieder jaar en gaat voor 2-jarige opleidingen over twee, 3-jarige opleidingen over drie en 4-jarige opleidingen over vier jaar later.

Ga voor meer informatie naar Kans op werk.

Startsalaris

Startsalaris (uurloon) is het salaris dat afgestudeerden aan de opleiding per uur verdienen.

Bron en definitie
Het uurloon is gebaseerd op het bestand Registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters BVE-Monitor 2007-2015 van het ROA. Hierin zijn acht jaargangen van het schoolverlatersonderzoek samengevoegd. In Studie in Cijfers zijn de gegevens uit 2013, 2014 en 2015 gebruikt. 

Om voor voldoende beroepen een startsalaris te kunnen bepalen zijn de gegevens van deze drie jaren samengevoegd. Van alle alumni met betaald werk is het startsalaris meegeteld. Het betreft gewogen resultaten op basis van de weegfactor die het ROA heeft aangeleverd. De resultaten zijn alleen op landelijk niveau beschikbaar; niet per instelling.

Selecties

 • Om het niveau en de leerweg van de respondent te bepalen, is gebruik gemaakt van de variabele 'n_gokop3' (zoals ROA dat beschrijft). Dit is het niveau en de leerweg, zoals het in de studentenadministratie is opgenomen.
 • Het salaris is bepaald op basis van de variabele N_HBIUCI. Op de salarissen uit 2013 en 2014 is een inflatiecorrectie toegepast.
 • De bovenste en onderste 2% van alle bedragen zijn verwijderd om extreme uitschieters naar boven en onder eruit te halen (ongewogen).
 • Indien het aantal (ongewogen) waarnemingen lager is dan 10, wordt het uurloon niet weergegeven.