BPV Monitor

Student en praktijkopleider veehouderij

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van stages en leerbanen (de zogeheten beroepspraktijkvorming of bpv) per opleiding, school en sector. Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan zowel de praktijkopleider of de contactpersoon bpv van het leerbedrijf, als de student. Het invullen van de enquête duurt tussen de 5 en 10 minuten.

Waarom voert SBB dit onderzoek uit?

Met de antwoorden brengt SBB de kwaliteit van de bpv in kaart. Op basis van dat inzicht kunnen leerbedrijven en scholen de kwaliteit van de bpv verbeteren. Daarmee zorgen we samen voor de beste praktijkopleiding van studenten en kwalitatief goed opgeleide vakmensen voor de toekomst.

In 2016 voerde onderzoeksbureau Panteia het onderzoek uit. Vanaf 2017 voert onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) het onderzoek uit in opdracht van SBB.

Meer weten?
U kunt uw adviseur praktijkleren van SBB om meer informatie vragen. Ook bereikt u ons per e-mail via info@s-bb.nl. Technische vragen over de vragenlijst kunt u mailen naar Technical.Support@tns-nipo.com.

Waarom is deelnemen belangrijk?

Met het invullen van de enquête wordt de bpv-periode geëvalueerd. Voor bedrijven wordt zichtbaar waar de kwaliteit van de bpv in hun leerbedrijf kan worden verbeterd. De uitkomsten kunnen met de school worden besproken en met de adviseur van SBB. Met elkaar kunnen afspraken worden gemaakt over kwaliteitsverbetering.

Scholen gebruiken de uitkomsten van de BPV Monitor als basis voor hun bpv-verbeterplannen. SBB stelt de rapportages van de uitkomsten via een portal beschikbaar aan geautoriseerde gebruikers en het leerbedrijf ontvangt direct na het invullen van de enquête een terugkoppeling van de door hem/haar gegeven antwoorden. Deze omvat de door de praktijkopleider ingevulde gegevens en een landelijke benchmark.

Deze gegevens stelt SBB eenmalig en alléén aan de betreffende praktijkopleider beschikbaar. Op basis hiervan kan hij de kwaliteit van de bpv bespreken met de student en/of de bpv-begeleider van de school en/of de adviseur praktijkleren van SBB.

De uitkomsten van de landelijke BPV Monitor worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/bpvmonitor.

Vragenlijsten

Het leerbedrijf ontvangt uiterlijk twee weken voor het einde van iedere bpv-periode een online vragenlijst van SBB. SBB verzoekt het leerbedrijf om ook een vragenlijst door te sturen aan de student. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: het maken van afspraken, de begeleiding, de uitvoering en de beoordeling. Bij meerjarige bpv-periodes ontvangt het leerbedrijf soms ook een tussentijdse evaluatie aan het einde van het schooljaar. Zo kan het voorkomen dat het leerbedrijf voor een meerjarige bpv-periode meerdere keren een vragenlijst ontvangt.

Wilt u weten welke vragen de praktijkopleiders en studenten beantwoorden? De vastgestelde vragenlijsten zijn openbaar. U vindt ze onderaan deze pagina.

Afmelden?
Via de afmeldlink onderaan elke uitnodiging die een contactpersoon per e-mail ontvangt, kan hij zich afmelden voor het ontvangen van verdere berichten over de specifieke bpv-periode waarover de uitnodiging gaat. Hij ontvangt dan geen herinneringsberichten meer voor deze bpv-periode.

Adressering

Omdat het bedrijf bij SBB is geregistreerd als erkend leerbedrijf, beschikken wij over de gegevens van de contactpersoon bpv en de praktijkopleiders. Leerbedrijven vullen zelf de gegevens van de betreffende student in. De antwoorden die we verwerken in de kwaliteitsrapportages zijn niet te herleiden tot specifieke bedrijven en/of studenten. Maar de enquête is niet anoniem.

Kan een praktijkopleider meerdere uitnodigingen ontvangen?
Dat kan. We benaderen de praktijkopleider of de contactpersoon van iedere stage of leerbaan. Als iemand de praktijkopleider is van meerdere studenten van een of meer beroepsopleidingen, kan hij dus meerdere vragenlijsten ontvangen. Indien iemand contactpersoon is voor meerdere studenten van dezelfde beroepsopleiding, waarvan de stageperiode of leerbaan op hetzelfde moment afloopt, ontvangt hij slechts één vragenlijst en kiest hij zelf welke student hij wil evalueren.

Per contactpersoon verzendt SBB maximaal één keer per twee weken een uitnodiging. Wij waarderen de medewerking aan de BPV Monitor en willen hiermee voorkomen dat leerbedrijven overbevraagd worden.

Kan een praktijkopleider meerdere uitnodigingen ontvangen voor dezelfde bpv-periode?
Voor elke unieke bpv-periode ontvangt de praktijkopleider één uitnodiging per e-mail. Voor elke onbeantwoorde uitnodiging ontvangt hij vervolgens een herinnering na één week. Blijft ook die oproep onbeantwoord, dan ontvangt hij drie weken daarna opnieuw een - laatste - herinnering.

Kunnen meerdere mensen in een leerbedrijf een uitnodiging krijgen?
Dat kan. We benaderen de praktijkopleider of de contactpersoon van iedere stage of leerbaan. Het is mogelijk dat meerdere mensen van een bedrijf geregistreerd zijn als contactpersoon voor een stage of leerbaan.

Kan een contactpersoon niet voor alle aflopende bpv-periodes een evaluatieverzoek ontvangen?
Dat kan. SBB evalueert in principe elke bpv-periode. Wanneer een contactpersoon geen evaluatieverzoek ontvangt, kan dat meerdere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat de gegevens over de bpv-overeenkomst door de school niet of niet correct zijn doorgegeven, of dat de contactgegevens van de praktijkopleider van de betreffende organisatie niet of niet correct geregistreerd zijn in de bestanden van SBB. Ook zorgen wij dat leerbedrijven niet te veel berichten in korte tijd van SBB ontvangen. De praktijkopleider ontvangt slechts één evaluatieverzoek wanneer hij gelijktijdig meerdere studenten van dezelfde opleiding en school begeleidt. Daarnaast benadert SBB respondenten die vandaag een enquête hebben ontvangen, de komende 2 weken niet meer met nieuwe enquêtes.

Studenten

Als de praktijkopleider in de online vragenlijst de contactgegevens van de student invult, verstuurt SBB een anonieme vragenlijst aan de student. De door de praktijkopleider ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden en worden niet opgeslagen. Ze zijn niet te herleiden naar de individuele student, waardoor de privacy van studenten is geborgd. SBB beschikt niet over contactgegevens van de student.

Wat moet de praktijkopleider doen als de specificaties van het evaluatieverzoek voor meerdere studenten gelden?
De praktijkopleider kiest bij het invullen van de evaluatie zelf voor welke student hij de evaluatie wil invullen en aan welke student hij de evaluatie wil doorsturen. Wanneer de praktijkopleider in dezelfde periode meerdere studenten tegelijkertijd begeleidt voor dezelfde opleiding en van dezelfde school, kan het zijn dat de gegevens in het evaluatieverzoek op meerdere studenten van toepassing zijn.

Kan de praktijkopleider extra vragenlijsten aanvragen voor evaluatie van studenten die hij/zij begeleidt?
Het is vooralsnog niet mogelijk om afzonderlijke vragenlijsten op aanvraag te verstrekken en op te nemen in de onderzoeksresultaten. SBB selecteert vanuit haar databases automatisch gegevens van aflopende bpv-periodes voor evaluatie en adresseert deze aan de bijbehorende praktijkopleider.

Portal BPV Monitor

De portal van de BPV Monitor is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers via www.s-bb.nl/rapportagebpvmonitor.

In de portal is een apart scherm voor gebruikersbeheer. Op dit scherm kunnen geautoriseerde gebruikers onder andere zien wie binnen de organisatie nog meer toegang heeft tot de resultaten.

Scholen hebben toegang tot hun eigen schoolgegevens. Het bestuur van de school is geautoriseerd om de portal van de BPV Monitor in te zien. Dat heeft tevens de mogelijkheid nieuwe gebruikers toe te voegen.

De gebruiker die gemachtigd is als schooleditor/beheerder heeft de mogelijkheid tot de volgende functionaliteiten:

  1. aanvraag voor nieuwe gebruiker (schoolviewer)
  2. aanvraag voor verwijderen van gebruiker
  3. aanvraag voor een nieuwe beheerder

Indien de gebruiker op een van deze knoppen drukt, verschijnt een e-mail met vooraf ingevulde tekst. De gebruiker hoeft dan alleen nog specifieke gegevens in te vullen (zoals contactgegevens van de persoon die het betreft) en op ‘send’ te drukken. De doorlooptijd voor het aanmaken van een nieuw account is circa 48 uur.

Scholen promoten de BPV Monitor zelf

Scholen die meer antwoorden op de BPV Monitor willen genereren zodat er meer gegevens beschikbaar zijn voor de bpv-verbeterplannen, kunnen het gebruik zelf promoten bij leerbedrijven. Daarvoor is, geïnspireerd door een initiatief van het Deltion College, een drukklare leaflet ontwikkeld die scholen kunnen voorzien van hun eigen logo en contactgegevens. Ook is er een tekstversie die scholen volledig in hun huisstijl kunnen opmaken en uitsturen.

Uw schoollogo boven de e-mails laten zetten?

Om uw school nog beter zichtbaar te maken als afzender en belanghebbende van de enquête, kunnen wij uw schoollogo boven de uitnodigings- en reminder-e-mails zetten.

Het logo dient ten minste 282 pixels breed en 86 pixels hoog te zijn. Als bestandstype kunt u kiezen tussen png met transparante achtergrond en jpg met witte achtergrond.

Wilt u hiervan gebruikmaken? E-mail uw schoollogo aan Anouk Vogelzang: a.vogelzang@s-bb.nl. Eenmaal per jaar, in september, verwerken wij de aanvragen.