Minister pleit voor eenvoudiger regels rond keuzedelen

Goudsmid
Er moeten minder en eenvoudiger regels komen voor keuzedelen in het mbo, dat vindt minister van OCW Ingrid van Engelshoven. Daarom stuurde de minister vandaag een brief aan de Tweede Kamer met een veranderaanpak. SBB is verheugd over de voorstellen, waar vermindering van administratieve lasten en behoud van kwaliteit hand in hand gaan.

Mbo-studenten volgen keuzedelen om zich te verbreden of verdiepen of om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding. Op dit moment is het aanbod aan keuzedelen vaak beperkt. Doordat de minister daarin meer vrijheid biedt, kunnen studenten zich door meer maatwerk beter voorbereiden op een baan of vervolgopleiding. Voor scholen zorgen de maatregelen tot vermindering van administratieve lasten.

Opleidingsaanbod beter afgestemd op behoeften in de regio

Een andere maatregel waarmee de minister de toepassing van keuzedelen verder wil verbeteren, is een korter en eenvoudiger proces van totstandkoming van nieuwe keuzedelen. Met name in de regio krijgen scholen en bedrijven meer ruimte om naar behoefte keuzedelen te ontwikkelen. Op die manier kunnen scholen ontwikkelingen en innovaties sneller in het onderwijsprogramma verwerken.

Om het eigenaarschap van mbo-scholen en bedrijven in de regio over de inhoud van keuzedelen te vergroten, zal SBB het proces voor het indienen van een keuzedeel aanpassen: een mbo-school en het bedrijfsleven kunnen straks samen een voorstel indienen. Op dit moment maakt SBB een online tool die het ontwikkelproces voor de indieners vergemakkelijkt.

Meer mogelijkheden om te kiezen

Verder zijn keuzedelen nu gekoppeld aan bepaalde opleidingen. Door die koppeling los te laten, valt er voor studenten meer te kiezen. Zo kunnen ze zich in meerdere richtingen ontwikkelen en beter doorstromen naar een vervolgopleiding. Bovendien worden de regels voor vrijstellingen vereenvoudigd, zodat een student zijn of haar voltooide keuzedelen gemakkelijker naar een vervolgopleiding kan meenemen.

Ook voor scholen en bedrijven heeft het loslaten van de verplichte koppeling voordelen: van meer keuzevrijheid en minder bureaucratie, tot grotere flexibiliteit in de afstemming van opleidingen op specifieke arbeidsmarktvragen en ontwikkelingen in de regio. Om te voorkomen dat de inhoud van een keuzedeel onnodig overlap vertoont met de kwalificatie, stelt SBB een ‘overlapchecker’ beschikbaar.

Grotere duidelijkheid over examinering

Goede examens zijn belangrijk voor de waarde van een diploma. Dat geldt ook voor keuzedelen, zeker nu de resultaten onderdeel gaan worden van de slaag-zakregeling. Tegelijk dient de examinering uitvoerbaar te zijn. Met keuzedelen is het werk voor scholen op het gebied van examinering flink vergroot. De minister doet een verkenning om te zien of de regels moeten worden aangepast.

Tot slot stelt de minister voor om tot een alternatief te komen voor de onderwijsovereenkomst, het contract tussen de school en de student. In plaats daarvan wordt een aantal rechten en plichten van de student beter verankerd in de wet. Met de veranderaanpak beoogt de minister keuzedelen in het mbo nog beter tot volle wasdom te laten komen.