Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken uitvoering en ontwikkeling keuzedelen gemakkelijker

Paardensport
Keuzedelen zijn een goede innovatie, maar de uitvoering en ontwikkeling zijn te ingewikkeld geworden. Dat is de kern van de position paper over keuzedelen die SBB eind maart aanbood aan minister Van Engelshoven van OCW.

Het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven onderstrepen volmondig de doelstellingen van keuzedelen. Dat neemt niet weg dat de uitvoering en ontwikkeling voor met name de scholen forse uitdagingen opleveren. In de position paper schetst SBB een werkwijze die het uitvoeren in de praktijk van keuzedelen en de ontwikkeling daarvan gemakkelijker maakt, zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Aangepaste werkwijze

In de position paper stelt SBB dat er een goede invulling moet komen van de slaag-zakregeling. Bovendien zullen keuzedelen voortaan door de scholen met het regionale en/of landelijke bedrijfsleven worden ontwikkeld. Hiervoor zal SBB een onlinetool ter beschikking stellen. Verder lopen keuzedelen niet meer via de SBB-route van de sectorkamer, tenzij er een mbo-certificaat aan wordt gekoppeld. Scholen en bedrijven die dat willen, kunnen bij de ontwikkeling van een keuzedeel worden ondersteund door SBB.

SBB heeft het voornemen om deze aangepaste werkwijze met ingang van schooljaar 2019-2020 te gaan hanteren. De werkwijze geeft het beroepsonderwijs en het regionale bedrijfsleven meer mogelijkheden om samen te bekijken aan welke kennis en vaardigheden in de sector landelijk of regionaal behoefte bestaat. Er blijft een overzichtelijk register waar scholen en bedrijven zelf, met minimale vormvereisten, de nieuwe keuzedelen aanmelden.

Over keuzedelen

Met een of meer keuzedelen kan de student tijdens de opleiding zijn of haar kennis verbreden of verdiepen. Op initiatief van scholen en bedrijven worden regelmatig nieuwe keuzedelen ontwikkeld, die vervolgens in het aanbod van scholen kunnen worden opgenomen. Op dit moment bestaan er 1.040 keuzedelen. Ze kunnen snel worden ontwikkeld en spelen daardoor in op innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.

Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en worden ook geëxamineerd. Ze beslaan 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan. Ook werkenden en werkzoekenden in het niet-bekostigd onderwijs kunnen keuzedelen volgen. Zij ontvangen daarvoor een mbo-certificaat. De flexibilisering van het mbo, mede ten bate van leven lang ontwikkelen, komt hiermee daadwerkelijk tot stand.