Aan de slag voor de gespecialiseerde aannemerij

Allround dakdekker pannen leien
Het Meld- en expertisepunt en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) bespraken hoe de instroom voor kleine unieke opleidingen in de gespecialiseerde aannemerij vergroot kan worden. Ambassadeurs 'klein en uniek' van de sector Techniek en gebouwde omgeving en de secretaris van het marktsegment Gespecialiseerde aanneming waren ook aanwezig.

Binnen de gespecialiseerde aannemerij zijn er verschillende kleine beroepen en opleidingen. Gebouwschil Nederland merkte dat er geen of een zeer beperkte instroom van studenten was voor de opleidingen Dakdekker pannen/leien en Voeger. Gebouwschil Nederland – tevens lid van AFNL – gaf dit signaal in februari 2019 door aan het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap en vroeg om ondersteuning. De onderwijscommissie van het AFNL, het Meld- en expertisepunt en ambassadeurs klein en uniek uit de sector Techniek en gebouwde omgeving kwamen op 1 april 2019 bijeen om de knelpunten te inventariseren en oplossingen te verkennen.

Behoefte aan arbeidskrachten

In de gespecialiseerde aannemerij is de komende jaren behoefte aan 14.000 extra arbeidskrachten. Dat blijkt uit een rapport ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw’ van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In een deel van deze behoefte kan worden voorzien met meer gediplomeerden. De onderwijscommissie van het AFNL heeft  instroom ook als speerpunt.

Kwantitatieve gegevens per beroepsgroep

Het Meld- en expertisepunt presenteerde tijdens de bijeenkomst een overzicht met onderwijs- en arbeidsmarktgegevens van de beroepsgroepen en opleidingen die onder het AFNL vallen. In het overzicht staan onder andere het aantal studenten en gediplomeerden van de afgelopen vijf jaar, de werkzame personen en de benodigde instroom per beroepsgroep. Het overzicht is afgestemd met de onderwijscommissie van het AFNL en kan gebruikt worden bij de vervolgacties.

Vervolgtraject

De ambassadeurs klein en uniek maken voor AFNL een overzicht met tips en mogelijkheden om de instroom van studenten te bevorderen. Voor de Dakdekkers pannen/leien wordt een vervolggesprek ingepland. Daarnaast start een werkgroep die het kwalificatiedossier Voegen gaat bekijken. Met Gebouwschil Nederland is afgesproken om eerst de bevindingen van deze werkgroep af te wachten. Afhankelijk daarvan bekijkt het Meld- en expertisepunt of er verdere acties nodig zijn.