Werksessies opleidingen carrosseriebouwer

Het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap ontving een melding van de RAI Vereniging, de brancheorganisatie voor de rijwiel- en automobielindustrie. De vereniging maakt zich zorgen over de geringe instroom in de opleidingen voor carrosseriebouw en vreest dat het grote tekort aan carrosseriebouwers op de arbeidsmarkt alleen maar zal toenemen.

Besloten is om werksessies te organiseren met betrokkenen uit onderwijs en bedrijfsleven om oplossingsrichtingen te verkennen voor het vergroten van de instroom in deze opleidingen. Begin dit jaar ontving het Meld- en expertisepunt de melding dat de opleidingen Carrosseriebouwer (niveau 2) en Eerste Carrosseriebouwer (niveau 3), die in het verleden op meerdere instellingen werden gegeven, sinds het schooljaar 2019-2020 op nog maar één instelling worden aangeboden, namelijk bij het Deltion College in Zwolle. Het gaat over resp. 11 en 33 studenten in deze BBL-opleidingen.

De eerste werksessie vond plaats in september. Zo is gesproken over het uitvoeren van het oriënterende keuzedeel ‘Technieken voor carrosserie-constructie’. Op deze manier kunnen (potentiële) studenten kennis maken met de branche en zich oriënteren op het vak van carrosseriebouwer. Daarnaast is ingegaan op de mogelijkheid om de opleidingen voor carrosseriebouw meer te profileren vanuit het dossier Metaalbewerken, waar er met name een sterke overlap is met de opleiding voor constructiewerker. Verder is ook gesproken over het inzetten op de doelgroepenbenadering om zo mensen vanuit een andere sector kennis te laten maken met de carrosseriebranche, bijvoorbeeld via het aanbieden van mbo-certificaten voor werkzoekenden en zij-instromers.

Nieuwe opleidingslocatie gewenst

Eén van de oplossingsrichtingen die aan de orde kwam in de eerste werksessie is het opstarten van een nieuwe opleidingslocatie in het westen van het land. Uit het onderzoek ‘Arbeidsmarktontwikkelingen in de carrosseriebranche, samenstelling en ontwikkeling van de werkgelegenheid, KBA Nijmegen, maart 2020’, uitgevoerd in opdracht van de RAI Vereniging, blijkt namelijk dat er vooral behoefte bestaat aan aanwas van jongeren in de Randstad. Ongeveer 20% van de bij de OOC aangesloten bedrijven bevindt zich in Zuid-Holland (27 bedrijven waarvan hoofdactiviteit carrosseriebouw) en 8 carrosseriebouwbedrijven bevinden zich aan de rand van Zuid- en Noord-Holland (Aalsmeer-Nieuw Vennep-Amsterdam) met in totaal ruim 200 medewerkers. Landelijk is er een jaarlijkse vervangings- en uitbreidingsvraag van 80-100 mensen.

Om de gewenste behoefte aan instroom in de beroepsgroep in de Randstad toe te lichten, is begin deze maand een tweede werksessie georganiseerd met (erkende) leerbedrijven uit deze regio. Uit de inventarisatie komt naar voren dat deze vijf leerbedrijven al  ca. 15 studenten Carrosseriebouw zouden kunnen plaatsen om aan de vervangingsvraag van de komende jaren te kunnen voldoen. Om de opleiding uit te voeren werd de suggestie gedaan om een bedrijfsschool op te richten.

Uitvoering keuzedeel prioriteit

Aangezien een opleidingslocatie in het westen van het land op de korte termijn niet haalbaar is, is het uitvoeren van het oriënterende keuzedeel ‘Technieken voor carrosserie-constructie’ een goed alternatief. Het les- en examenmateriaal is hiervoor al beschikbaar, maar het keuzedeel wordt nog niet uitgevoerd. Het mboRijnland wil zich inzetten om het keuzedeel daadwerkelijk uit te voeren. Op deze manier kunnen (potentiële) studenten kennis maken met de branche en zich oriënteren op het vak van carrosseriebouwer. Daarnaast probeert de branche de instroom in de beroepsgroep te vergroten door jongeren op het VMBO te stimuleren om het keuzevak ‘carrosseriebouw’ te volgen. 

Vervolgtraject

In januari 2021 organiseert het M&E een vervolgbijeenkomst met een deel van de betrokkenen om de voortgang van de uitvoering van het keuzedeel te bespreken.