Sectorkamer vergadert over keuzedelen, ondernemersopleidingen en bpv

Student en praktijkopleider in de verkoop
In de sectorkamer Handel maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over de thema's kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming (bpv) en doelmatigheid. In de vergadering van 6 juni 2017 spraken de leden over nieuwe keuzedelen voor niveau 2, ondernemersopleidingen en bpv.

De sectorkamer initieert een onderzoek naar de mogelijkheid om twee keuzedelen te ontwikkelen voor niveau 2: Verbijzondering arbeidsmarkt en Doorstroom arbeidsmarkt. Ter voorbereiding worden telefonische interviews afgenomen met een aantal leden van de sectorkamer, zodat richting kan worden gegeven. In het onderzoek komen alle drie de marktsegmenten terug. Het onderwerp komt later dit jaar nogmaals op de agenda.

Ondernemersopleidingen

De sectorkamer geeft opdracht om onderzoek te doen naar ondernemeropleidingen op bovensectoraal niveau. De leden streven naar een doorlopende leerlijn en een set werkprocessen die voor alle kwalificaties bruikbaar zijn.

Bpv

Op basis van vragen door het bestuur discussieerden de leden van de sectorkamer over bpv. De resultaten van een eerdere bespreking in de marktsegmenten namen ze mee in de discussie. De leden kwamen tot de volgende bevindingen:

  • De sectorkamer Handel ervaart geen knelpunten in de erkenning van leerbedrijven.
  • Eventuele dilemma’s worden besproken in de sectorkamer of marktsegmenten.
  • De beroepscontext, zoals beschreven in de kwalificaties, is correct vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt en uitvoerbaar vanuit het perspectief van het onderwijs.
  • De sectorkamer is alert op sectoroverstijgende bpv. Ten eerste om onduidelijkheid over de context van dossiers voor het bedrijfsleven weg te nemen. Ten tweede om potentiële stagetekorten voor deelnemers te voorkomen.
Zie ook: