Pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo van start

Student en praktijkopleider carrosseriebouw
Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW start SBB vanaf november 2018 met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.

Het doel van de pilots is om te onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. De pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo zijn geïnspireerd op de aanpak van de ‘Borispraktijkverklaring in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs'.

Maatwerk

De pilots praktijkleren bestaan uit een intensieve periode van werken en leren. De invulling van deze pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen van deze vorm van praktijkleren zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. De pilots worden landelijk of regionaal, onder regie en met ondersteuning van SBB, uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mbo-instellingen, bedrijfsleven en partijen binnen het domein van werk en inkomen.

Brede groep

Er wordt een aanpak ontwikkeld die geschikt is voor een brede groep werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is immers anders dan die van iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring, of dan die van iemand die al drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd, en dan die van een werkzoekende afkomstig uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Opstap naar werk en basis voor verder doorleren

De praktijkleerroute met een praktijkverklaring in het mbo kan een belangrijke opstap zijn naar werk en legt een basis voor verder doorleren in het mbo. Voor werkgevers is het een mooi instrument om (potentiële) werknemers die (nog) geen bbl-diploma of mbo-certificaat kunnen behalen via praktijkleren breder en beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf. De pilots lopen tot en met 2020.