Advies Studie in Cijfers vastgesteld

Plantenteelt
Op verzoek van de minister van OCW hebben onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven een advies uitgebracht over Studie in Cijfers. Deze aanvraag hangt samen met de motie Wiersma c.s. (juni 2017) waarin wordt gevraagd een ministeriële regeling op te stellen waardoor mbo-instellingen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter gaan hanteren bij hun voorlichting.

SBB heeft geadviseerd welke indicatoren in de regeling te nemen. Het advies is tot stand gekomen in afstemming met jongerenorganisaties, NRTO, onderwijs en georganiseerd bedrijfsleven.

Samenvatting

Kort samengevat adviseert SBB de minister bij opleidingen op niveau 2 en 3 in Studie in Cijfers de indicator doorstroom binnen het mbo op te nemen. De opleidingen op niveau 4 hebben al de indicator doorstroom naar het hbo. Ook adviseert SBB om de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden toe te voegen als indicator in Studie in Cijfers. De toevoeging van deze indicatoren doet meer recht aan de drievoudige opdracht van het mbo. Daarnaast brengt het toevoegen van de indicator arbeidsmarktpositie balans aan in terugkijken of gediplomeerden de afgelopen jaren werk hebben gevonden op het niveau van hun opleiding en in het vooruitkijken naar Kans op Werk in het verlengde van de opleiding voor studiekiezers.

Niet-bekostigd onderwijs

SBB adviseert om de niet-bekostigde instellingen uit te zonderen in de regeling, aangezien studenten in het niet-bekostigd onderwijs vanwege andere motieven keuzes maken, dan nu in Studie in Cijfers getoond worden; en voor een groot aantal indicatoren is geen data beschikbaar over het niet-bekostigd onderwijs.

Zie ook: