Advies om koppeling van keuzedelen aan kwalificaties los te laten

Student en praktijkopleider
Omdat keuzedelen inmiddels zijn ingebed in het mbo en omdat veel keuzedelen breed toepasbaar zijn, adviseert SBB aan minister Van Engelshoven van OCW om af te zien van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties.

In augustus 2016 zijn keuzedelen geïntroduceerd in het mbo. Deze nieuwe elementen in de kwalificatiestructuur verrijken het diploma van de mbo'er, zowel voor een vervolgstudie als voor de snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Keuzedelen zijn geschikt voor innovaties of voor specialisaties, voor steeds meer beroepen.

Ingebed in het stelsel

Om de waarde van keuzedelen landelijk te borgen, stelt de minister op advies van het landelijke onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties vast. Maar veel keuzedelen blijken niet alleen geschikt te zijn voor kwalificaties in een specifieke sector, maar ook voor kwalificaties in andere sectoren – en soms zelfs voor alle kwalificaties. Keuzedelen zijn, kortom, ingebed in het stelsel. Ook uit de monitor Keuzedelen komt dat beeld.

Afzien van koppeling

Op grond van de ervaringen met keuzedelen adviseert SBB de minister om voortaan af te zien van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties en dit aan te passen in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Om drie redenen zijn we tot dit advies gekomen:

  1. uit de monitor Keuzedelen blijkt dat het aanbod van scholen voldoende gedifferentieerd is en dat studenten de keuzevrijheid die de Kamer ze heeft gegeven benutten
  2. het toenemende aantal koppelingen leidt tot sterk toenemende administratieve lasten
  3. het past in het beleid van regionalisering waarin scholen meer ruimte krijgen om, samen met het regionale bedrijfsleven, het aanbod aan keuzedelen zelf te bepalen