Evaluatie Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

brochure meldpunt visual
Per 31 december 2020 loopt de projectsubsidie van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap af. Het bestuur van SBB laat een evaluatie uitvoeren, om in kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. Na behandeling van de evaluatie in het bestuur wordt een advies aangeboden aan het ministerie van OCW.

De drie doelen van het Meld- en expertisepunt worden in de evaluatie behandeld. Deze zijn: een plek bieden waar kleine unieke beroepen zich kunnen melden als hun voortbestaan wordt bedreigd, het ondersteunen van melders bij het realiseren van duurzame onderwijsoplossingen en het ontwikkelen van expertise en deze toegankelijk maken. Daarnaast wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor bedreigde kleine en unieke opleidingen en beroepen als het Meld- en expertisepunt haar activiteiten niet voortzet. Ditmeijers’ Research voert het evaluatieonderzoek uit. Met een vragenlijst die verspreid wordt onder vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven wordt data verzameld en een analyse gemaakt. Daarnaast worden individuele interviews met de stakeholders van het Meld- en expertisepunt afgenomen.

Begeleidingscommissie

Een begeleidingscommissie borgt de evaluatie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de thema-adviescommissie Doelmatigheid en de sectorkamer Specialistisch vakmanschap. De leden van de begeleidingscommissie denken mee over de evaluatie, bewaken het proces en geven advies over het onderzoek en de bevindingen.  

Tijdpad

Eind oktober 2019 presenteert het onderzoeksbureau de bevindingen uit het onderzoek en in november wordt het evaluatierapport behandeld in het bestuur van SBB. Daarna wordt het advies aangeboden aan het ministerie van OCW.