Delen expertise

  • We dragen bij aan delen van expertise door kennis, ervaringen en informatie over specialistisch vakmanschap voor stakeholders beschikbaar te stellen.
  • We verkennen de mogelijkheden binnen SV voor invulling van LLO voor werkenden en werkzoekenden.
  • We adviseren en ondersteunen bij meldingen en signalen van bedreigde opleidingen/ beroepsgroepen. 

Het opzetten van een kennisbank met relevante informatie en beste praktijken voor stakeholders en het verstrekken van advies over de mogelijkheden van een leven lang ontwikkelen binnen specialistisch vakmanschap, met als doel het stimuleren van zij-instroom.

Signaleren en agenderen van knelpunten

  • Signaleren van knelpunten van kleine, specialistische vakopleidingen en beroepen.
  • Agenderen knelpunten van kleine, specialistische vakopleidingen en beroepen bij de overleg-tafels van SBB, het ministerie van OCW en bij andere relevante stakeholders om te streven naar oplossings-richtingen van deze knelpunten.

Doorontwikkelen alerttool en uitvoeren arbeidsmarktonderzoek voor kleine branches.

Vergroten zichtbaarheid

  • Wij gaan decanen en mentoren (vmbo/havo) meer zicht geven op opleidingen voor klein, specialistisch vakmanschap om deze informatie te kunnen delen met studiekiezers en hun ouders om daardoor meer instroom te genereren.
  • We brengen kleine, specialistische en ambachtelijke beroepen en opleidingen in beeld.

Mailing decanen, webinar voor decanen, ontwikkelen LOB-middelen kleine opleidingen en branches voor vmbo-scholen.

Onderhouden van netwerk

Onderhoudt contacten en zet samenwerkingen op met organisaties en onder stakeholders die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het Expertisepunt SV.

Aansluiten bij Platform Ambachten MKB NL, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, ROP-Nederland, Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap, contact met brancheverenigingen en opleidingen.