Ontstaansgeschiedenis

De geschiedenis van SBB start in 1954. 27 opleidingsorganen richten in dit jaar het Centraal Orgaan Landelijke Opleidingsorganen (Colo) op. Binnen Colo kunnen zij het overleg met de stichting van de Arbeid (STAR) centraal afstemmen. De opleidingsorganen zijn ambachtelijke leerlingstelsels. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

In 1968 komt de wet op het Leerlingwezen. Alle leerlingstelsels moeten landelijk en per branche georganiseerd worden. De inmiddels 35 landelijke opleidingsorganen zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen. In 1973 ontstaat het Colo-bureau. In 1983 komen de sociale partners ook in het Colo-bestuur.

Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) uit 1996 bundelt verschillende vormen van beroepsonderwijs. Het leerlingwezen maakt plaats voor de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In 2002 worden de opleidingsorganen omgedoopt tot 'kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven'. Binnen de kenniscentra werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

SBB

Op 1 januari 2012 verandert Colo in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bedrijfsleven en onderwijs vormen SBB samen. De belangrijkste taak van SBB is het optimaliseren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

2015

Per 1 augustus 2015 wijzigt de naam van SBB in Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB voert alle wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uit. Vanaf dat moment hebben alle kenniscentra hun wettelijke taken overgedragen aan SBB.