Herziening

Het mbo werkt met nieuwe kwalificatiedossiers. Door de verbeterde opbouw, omvang en transparantie kunnen scholen het onderwijs beter uitvoeren. Scholen konden de herziene kwalificatiedossiers per 1 augustus 2015 vrijwillig invoeren. Vanaf 1 augustus 2016 zijn ze verplicht.

Wat is veranderd?

De kwalificaties zijn op vier punten herzien:

  1. Voortaan bestaat de opleiding uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Dankzij deze stevige opbouw is de samenhang in de dossiers duidelijker.
  2. Een aantal dossiers werd op een andere manier geclusterd. Voor scholen levert dit houvast op voor een doelmatige opleidingsorganisatie en voor bedrijven leidt het tot beter inzetbare arbeidskrachten.
  3. Er is beter beschreven aan welke eisen een mbo'er moet voldoen om een diploma te behalen, bijvoorbeeld welke kennis en vaardigheden nodig zijn.
  4. Kwalificatiedossiers werden dunner en overzichtelijker gemaakt.

Partners

De volgende partners waren bij de herziening betrokken:

  • Het Servicepunt Invoering Herziene Kwalificatiestructuur van de MBO Raad gaf praktische informatie. Het werkte nauw samen met de AOC Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, saMBO-ICT, het Servicepunt examinering mbo en SBB.
  • Het regieteam herziening mbo van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgde voor voortgang, samenhang en effectieve samenwerking van alle betrokken partners.

Model en toetsingskader

Voor het model (raamwerk) en toetsingskader van de kwalificatiedossiers gelden de volgende documenten:

  • Model kwalificatiedossier mbo (februari 2016)
  • Toetsingskader kwalificatiestructuur (februari 2016)
  • Instructie behorende bij de modellen (juli 2016)

Bekijk de herziene dossiers