Overzichten kwalificeren en examineren

Op deze pagina vindt u verschillende overzichten rond kwalificeren en examineren die met name voor specialisten interessant zijn.

Indeling dossiers

Indeling dossiers in sectorkamers

De verdeling van de kwalificatiedossiers over de sectorkamers van SBB vindt u hier: 

Indeling dossiers in sectorkamers

Indeling dossiers in opleidingsdomeinen

Deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) switchen vaak van opleiding en moeten dan officieel worden uitgeschreven en weer ingeschreven. Dit moet administratief worden verwerkt en het aantal geregistreerde 'uitvallers' loopt op. Om dit te voorkomen kunnen deelnemers zich eerst inschrijven in een opleidingsdomein dat verwantschap heeft met een kwalificatiedossier.

Indeling dossiers in opleidingsdomeinen

Begrippen

Hieronder vindt u een korte uitleg bij veelgebruikte begrippen.

Aanvullende eisen

Verbijzondering van een element in het basisdeel van het kwalificatiedossier, waarmee het niveau en/of de context gedifferentieerd worden voor de kwalificatie. Aanvullende eisen kunnen van toepassing zijn op de volgende elementen uit het basisdeel: verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, vakkennis, vaardigheden, complexiteit, werkprocessen, gedrag en resultaat.

Arbeidsmarktinformatie

Onderdeel van de verantwoordingsinformatie waarin een toelichting wordt gegeven op de kans op werk, het aantal deelnemers en gediplomeerden, doorstroom naar vervolgonderwijs en het aantal vacatures van de kwalificaties die in het dossier zijn opgenomen.

Basisdeel

Het gemeenschappelijke deel van de kwalificatie-eisen binnen één kwalificatiedossier. De basis van het kwalificatiedossier bestaat uit twee delen:

Het beroepsgerichte basisdeel weerspiegelt het wezen van de beroepengroep in de vorm van gemeenschappelijke kerntaken, vakkennis, vaardigheden en kenmerkende houdingsaspecten die alle beroepsbeoefenaren in het betreffende werkveld delen.
De generieke kwalificatie-eisen die per niveau zijn vastgesteld voor Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels.

De kwalificatie-eisen in het basisdeel vormen gezamenlijk een substantieel deel van de studielast, circa 50%.

Basisregister Onderwijs (BRON)

Bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON. Alle gevolgde keuzedelen worden, inclusief het resultaat (behaald of niet behaald) met BRON uitgewisseld op het moment van diplomering of uitschrijven.

Bekostigde instelling/niet-bekostigde instelling

De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) maakt een onderscheid tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen:

Regionale opleidingencentra en de andere instellingen voor beroepsonderwijs, AOC's en vakinstellingen die op grond van de WEB worden bekostigd, mogen erkende diploma's uitreiken voor hun beroepsopleidingen die in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) zijn geregistreerd.
De niet-bekostigde instellingen die diploma-erkenning hebben verkregen op grond van artikel 1.4.1 van de WEB en daarbij zijn aangemeld in het Crebo, mogen eveneens de erkende diploma's uitreiken voor hun geregistreerde beroepsopleidingen.

Beroepengroep

De gemeenschappelijke benaming voor alle beroepsuitoefeningen (of kwalificaties) die in één kwalificatiedossier zijn opgenomen en die tot uitdrukking komt in de titel van het dossier.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Leerweg in het mbo waarvoor geldt dat het praktijkdeel tenminste de omvang heeft van 60% en maximaal 80% van de studieduur.

Beroepscompetentieprofiel (bcp)

Globale beschrijving van een beroep, zoals dat door iemand wordt uitgevoerd die al een aantal jaren werkervaring heeft. Een beroepscompetentieprofiel komt tot stand op initiatief van sociale partners. Een of meer beroepscompetentieprofielen vormen de basis voor het ontwikkelen van een kwalificatiedossier.

Beroepsopleidende leerweg (bol)

Leerweg in het mbo waarvoor geldt dat het praktijkdeel ten minste de omvang heeft van 20% en maximaal 60% van de studieduur.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Periode waarin de student bij een erkend leerbedrijf beroepspraktijkvorming volgt en waarover specifieke afspraken worden gemaakt in de BPV-overeenkomst. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Bpv kan ook onderdeel zijn van een keuzedeel.

Branchevereisten

Binnen een branche geldende eisen waaraan een gediplomeerde moet voldoen om het beroep te kunnen uitoefenen.

Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo)

Systematische verzameling van gegevens over erkende beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen en kenniscentra. Dit register wordt jaarlijks vastgesteld.

Lees meer over crebo

Certificaat

Aan onderdelen van een kwalificatie of aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een certificaat worden verbonden. Als er geen AMvB is, kan er geen sprake zijn van certificaten zoals bedoeld in WEB 7.2.3. Een certificaat wordt alleen uitgereikt, als er geen sprake is van een behaald diploma, maar het onderdeel van de kwalificatie of het keuzedeel waaraan een certificaat is gekoppeld, wél. Onderdelen van kwalificaties en keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden, krijgen een aparte, unieke identificatiecode.

CERF (of Nederlands ERK)

Het Common European Framework of Reference (CEFR) of het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK), meestal alleen Europees referentiekader, is een richtlijn voor de Europese talen om de vorderingen van leerlingen te beschrijven. Het kader telt zes niveaus.

Competentie

Samenhangend geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en houding. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt wordt zichtbaar in gedrag. In de kwalificatiedossiers voor het mbo wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd model, het competentiemodel KBB powered by SHL.

Complexiteit

Onderdeel van de kerntaak. Een van de aspecten die het niveau van een kerntaak bepalen. De complexiteit van een kerntaak wordt bepaald door een aantal factoren: de aard van de werkzaamheden, de aard van de kennis en vaardigheden die het beroep vereisen, de aard van de context waarbinnen hij moet werken en overige complicerende factoren, zoals afbreukrisico.

Configuratie van keuzedelen

Een keuzedeel of combinatie van keuzedelen waarmee aan de keuzedeelverplichting van de opleiding wordt voldaan.

Diploma

Volgens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de eigenaar de kwalificatie-eisen zoals beschreven in een kwalificatiedossier heeft behaald, bestaande uit een basis en een profieldeel én aan de aanvullende diplomavoorwaarden heeft voldaan. Op het diploma worden ook de met goed resultaat afgeronde keuzedelen en (indien relevant) wettelijke beroepsvereisten benoemd.

Diplomamodel

Wettelijk vastgestelde vormgeving van het diploma mbo zoals beschreven in de regeling Modeldiploma mbo. Als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur zal de regeling worden aangepast zodat bijvoorbeeld ook keuzedelen op het diploma worden vermeld.

Diplomaregister

Online register (www.mijnduo.nl/diplomaregister) waarin door DUO diplomagegevens en certificaten zijn opgenomen van iedere (gediplomeerde) student.

Domein (of opleidingsdomein)

Mbo-opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast.

Entreeopleiding

De entreeopleiding vervangt het huidige kwalificatiedossier mbo-niveau 1 en geeft een entree tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Het herziene dossier is geldig vanaf 1 augustus 2016 (vrijwillig vanaf augustus 2015). Om scholen de mogelijkheid te geven de entreeopleiding in te voeren op basis van één entreedossier heeft de minister het entreedossier in de huidige kwalificatiestructuur (deel A-D) vastgesteld. Het dossier heeft negen kwalificaties.

European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)

Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald.

European Qualifications Framework (EQF)

Referentiekader voor alle kwalificatieniveaus na het primair onderwijs. Het EQF beschrijft acht niveaus van leerresultaten in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Met het EQF kunnen onderwijs- en opleidingskwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar vergeleken worden.

Examen

Door een daartoe bevoegde instantie ingesteld onderzoek naar kennis, vaardigheden en houding die de examenkandidaat zich op grond van de diploma-eisen moet hebben eigen gemaakt, en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de beoordelingscriteria en beslisregels. Een examen kan uit meerdere examenonderdelen en -eenheden bestaan, deze zijn omschreven in het examenprogramma. In het beschrijven van het examenprogramma baseert een school zich op de kwalificatie-eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar die beschreven zijn in het kwalificatiedossier. Voor elk keuzedeel is ook beschreven aan welke eisen de student moet voldoen om het keuzedeel te kunnen behalen.

Examenprofiel

Set van door onderwijs en werkgevers gemaakte afspraken per branche en/of (set van) dossier(s) over de wijze van examinering.

Gedrag

Beschrijving hoe men kan 'zien' dat een beginnend beroepsbeoefenaar de competentie succesvol inzet om bij te dragen aan het gewenste resultaat voor zover dit nog niet in de (deel)kerntaakomschrijving en resultaten naar voren komt.

Generieke examenonderdelen

Niveaugebonden examenonderdelen die voor alle studenten gelden en die betrekking hebben op de examinering van algemene kwalificatie-eisen voor Nederlandse taal en rekenen (en Engels voor studenten op niveau 4-opleidingen). De centrale examinering van deze vakken wordt in stappen ingevoerd. Voor mbo-4 opleidingen moeten studenten vanaf 2014-2015 (Nederlands) en 2015-2016 (rekenen) verplicht centrale examens afleggen. Studenten die een opleiding mbo-2 of mbo-3 volgen, waarbij de behaalde resultaten nog niet meetellen voor het diploma.

Generieke kwalificatie-eisen

De door de overheid bepaalde generieke eisen voor een kwalificatie die onderdeel uitmaken van de basis van een kwalificatiedossier. Het gaat om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap.

Lees meer >

Identificatiecode

Keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden krijgen beide in het Centraal Register Beroepsopleidingen een eigen unieke identificatiecode toegekend. Met deze code kunnen de keuzedelen en onderdelen van kwalificaties waaraan bij/krachtens AMvB een certificaat is verbonden worden onderscheiden van de inschrijfposities (domein, kwalificatiedossier, kwalificatie) en van elkaar.

Kerntaak

Belangrijk deel van de beroepsuitoefening, dat bestaat uit samenhangende werkprocessen, die kenmerkend zijn voor de beroepsuitoefening van een kwalificatie. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de kwalificatie(s) in een kwalificatiedossier.

Keuzedeel

Onderdeel van de kwalificatiestructuur waarmee de mbo-student zich kan verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Het keuzedeel maakt nog geen deel uit van de slaag-zak regeling, maar moet wel geëxamineerd worden. Met ingang van cohort 2020-2021 geldt de slaag-zakregeling.

Keuzedeelverplichting

De keuzedeelverplichting geeft de studielast aan van keuzedelen per opleiding. De keuzedeelverplichting wordt per soort opleiding geregeld, waarbij de omvang als volgt is:

  • voor een entreeopleiding een studielast van 240 klokuren
  • voor een basisberoepsopleiding een studielast van 480 klokuren
  • voor een vakopleiding een studielast van 720 klokuren
  • voor een middenkaderopleiding een studielast van 720 klokuren, of - indien is toegestaan dat de studieduur van een specifieke middenkaderopleiding langer dan 3 jaar mag duren - een studielast van 960 klokuren
  • voor een specialistenopleiding een studielast van 240 klokuren

De keuzedeelverplichting geldt alleen voor de aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen. De aangegeven klokuren zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars van kwalificatiedossiers. De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school.

Koppeling keuzedelen

De minister van OCW, en de minister van EZ voor beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, stelt keuzedelen vast en daarmee de koppeling van het keuzedeel aan een kewalificatie of kwalificaties. De koppeling maakt voor instellingen duidelijk welke keuzedelen zij bij welke kwalificaties kunnen aanbieden om een opleiding in te richten. Bij aanpassingen in de koppeling wordt het keuzedeel opnieuw vastgesteld. De koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties zijn op deze website voor iedereen beschikbaar.

Kwalificatiestructuur mbo

Landelijk stelsel van alle vastgestelde mbo-kwalificatiedossiers.

Kwalificatie(-eisen)

Datgene wat een gediplomeerde aan het eind van de mbo-opleiding moet kunnen en kennen als hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt start. De kwalificatie-eisen zijn beschreven in het basis- en profieldeel van een kwalificatiedossier. Er bestaan generieke kwalificatie-eisen waar iedere student aan moet voldoen, het gaat dan om eisen aan Nederlandse taal en aan rekenen conform het referentiekader, Engels volgens het CERF/ERK (alleen voor mbo-4) en Loopbaan en Burgerschap. Naast de generieke kwalificatie-eisen bevat elk kwalificatiedossier ook beroepsspecifieke kwalificatie-eisen.

Kwalificatiedossier

Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-opleidingen. Door het ministerie van OCW vastgestelde kwalificatiedossiers worden gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.

Kwalificeren

Indien aan de kwalificatie-eisen en aan de aanvullende diplomavoorwaarden is voldaan wordt het diploma uitgereikt. Dit noemen we kwalificeren.

Loopbaan en Burgerschap

Het document 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo' beschrijft de diploma-eisen op het gebied van loopbaan en burgerschap. Loopbaan en burgerschapseisen zijn integraal onderdeel van de kwalificatiedossiers.

Mbo-niveau

Aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit. Het middelbaar beroepsonderwijs kent vier niveaus.

Model kwalificatiedossier mbo

Het model is de wettelijk vastgestelde vormgeving van de kwalificatiedossiers mbo. In de instructie bij het model staat beschreven hoe het model gevuld moet worden door ontwikkelaars van kwalificatiedossiers. Het model kwalificatiedossier onderscheidt drie onderdelen:

  • basisdelen
  • profieldelen
  • keuzedelen

Model diploma

Wettelijk vastgestelde vormgeving van het diploma.

Netherlands Qualifications Framework (NLQF)

Het Nederlands nationaal kwalificatieraamwerk is een systematische ordening van alle kwalificatieniveaus in Nederland, waaronder het mbo. Deze niveaubeschrijvingen worden gekoppeld aan het European Qualifications Framework (EQF). Op het mbo-diploma wordt het EQF-niveau vermeld.

Onderhoudsagenda

In de onderhoudsagenda van de verantwoording bij een kwalificatiedossier geven de bij het kwalificatiedossier betrokken partijen aan welke thema's voor de verdere ontwikkeling van het dossier van belang zijn.

Ontwikkelmogelijkheden

Het onderdeel ontwikkelmogelijkhede van de beroepsbeoefenaar in het onderwijs in de verantwoordingsinformatie beschrijft welke gebruikelijke doorstroommogelijkheden er voor de gediplomeerde zijn zowel op de arbeidsmarkt als in het vervolgonderwijs.

Opleidingsdomein (of domein)

Mbo opleidingen zijn geordend in zestien domeinen van opleidingen die zijn gericht op of van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Wanneer studenten nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zij kunnen alvast beginnen met het volgen van vakken uit de gemeenschappelijke onderdelen van de verwante opleidingen en vervolgens een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier. Het ministerie van OCW stelt samen met de kwalificatiestructuur de opleidingsdomeinen vast.

Overgangsbepaling

Studenten die voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel van de herziening van de kwalificatiestructuur met een opleiding zijn gestart, mogen deze afmaken conform de oude regels gedurende de normale studieduur van de beroepsopleiding met een uitloop van twee jaar.

(N.B. Op voorwaarde dat een student akkoord gaat, mag de school de inschrijving van de student voor de bestaande opleiding omzetten naar een inschrijving voor de verwante nieuwe opleiding. Voor de nieuwe opleiding gelden wel de nieuwe voorschriften.)

Paritaire Commissie

Het structurele ontmoetingsplatform tussen het georganiseerde bedrijfsleven en het georganiseerde beroepsonderwijs waarin afspraken gemaakt worden over de inhoud van het mbo-onderwijs. De doelstelling van een paritaire commissie is overeenstemming te bereiken over de inhoud van kwalificatiedossiers. Paritaire commissies zijn verbonden aan één van de zeventien kenniscentra. Vanaf 2015 worden de paritaire commissies omgevormd naar (8) sectorkamers en vormen ze een onderdeel van SBB.

Profieldeel

Profiel en basis samen vormen de kwalificatie binnen het kwalificatiedossier. Het geeft vorm aan de specifieke onderdelen van een kwalificatie die niet gelden voor alle kwalificaties in het dossier. Het profieldeel beslaat circa 35% van de studielast. De naam van het profiel wordt vermeld op het diploma.

Prijsfactor

De prijsfactor wordt per ministeriële regeling vastgesteld. Het is een wegingsfactor die aangeeft welk aandeel uit het macrobudget een opleiding krijgt toegekend.

Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Kader waarin de referentieniveaus voor Nederlands en rekenen per onderwijssector zijn aangegeven. Voor elk moment is in een doorlopende leerlijn aangegeven waaraan alle leerlingen op dat niveau moeten voldoen, de fundamentele niveaus (F). De generieke taal- en rekeneisen in de kwalificatiedossiers worden aangeduid aan de hand van het referentiekader taal en rekenen.

Register keuzedelen

Online register (www.kwalificatiesmbo.nl) waarin alle door de minister vastgestelde keuzedelen opgenomen zijn.

Resultaat

Onderdeel van een werkproces dat in termen van opbrengst of uitkomst beschrijft waaraan de beroepsbeoefenaar bijdraagt.

Slaag/zakregeling

Wettelijk vastgestelde regeling waarin vastgelegd is waaraan de kandidaat moet voldoen om te slagen voor het diploma. In de herziene kwalificatiestructuur maken keuzedelen geen onderdeel uit van de slaag/zakregeling.

Studieduur

De vastgestelde nominale studieduur die geldt voor een opleiding in het mbo. Daarvoor gelden de volgende normen:

Niveau 1: Entreeopleiding: 1 jaar
Niveau 2: Basisberoepsopleiding: 1 tot 2 jaar
Niveau 3: Vakopleiding: 2 tot 3 jaar
Niveau 4: Middenkaderopleiding: 3 jaar
Niveau 4: Specialistenopleiding: 1 jaar

De minister kan bij ministeriële regeling bepalen voor welke middenkaderopleidingen een langere studieduur wordt vastgelegd.

Lees meer >

Studielast

Totaal van de contacturen (begeleide onderwijstijd), beroepspraktijkvorming en de zelfstudie. De studielast voor een leergang bedraagt 1600 uur.

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Door het ministerie van OCW vastgesteld document waarin de (6) kwaliteitseisen beschreven zijn voor de kwalificatiedossiers en -structuur. Het toetsingskader beschrijft ook het toetsproces dat leidt tot vaststelling van kwalificatiedossiers. SBB Toetsingskamer beoordeelt de kwaliteit van de voorgestelde kwalificatiedossiers en keuzedelen aan de hand van de vastgestelde kwalificatiecriteria uit het toetsingskader.

Trends en ontwikkelingen

Onderdeel van de verantwoordingsinformatie dat bestaat uit twee componenten: wetgeving en regelgeving en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening.

Vakkennis en vaardigheden

Het geheel van feiten, beginselen, theorieën en manieren van werken dat nodig is voor de succesvolle uitvoering van een kerntaak.

Verantwoordingsinformatie

Bij ieder kwalificatiedossier is een document met verantwoordingsinformatie gevoegd. Hierin legt de paritaire commissie verantwoording af over de totstandkoming van het dossier. Hierin zijn niet de kwalificatie-eisen opgenomen.

Vrije ruimte

De huidige kwalificatiestructuur kent het onderdeel 'vrije ruimte'. Zolang er nog geen wettelijke basis is voor de keuzedelen kan de vrije ruimte worden gebruikt voor het aanbieden van keuzedelen. Het principe van de vrije ruimte vervalt in de herziene kwalificatiestructuur en wordt vervangen door de verplichte keuzedelen.

Vrijwillig jaar

Op 1 augustus 2016 is de herziene kwalificatiestructuur geïmplementeerd en vanaf dan zijn de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen verplicht. In 2015 hebben scholen al de mogelijkheid om in het 'vrijwillig jaar' te starten met het aanbieden van één of meer opleidingen die gebaseerd zijn op de nieuwe dossiers. Daarnaast kunnen scholen ook starten met het aanbieden van keuzedelen. Zo kan er alvast ervaring worden opgedaan met de herziene kwalificatiestructuur.

Werkproces

Afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak.

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

De wet biedt de basis voor het vaststellen van de nieuwe kwalificatiedossiers (opgebouwd uit basis- en profieldeel). Voor het vaststellen van de keuzedelen biedt de huidige wet nog geen grondslag, deze grondslag wordt in het onderhavige wetsvoorstel geregeld.

Wettelijke beroepsvereisten

Een eis aan de bekwaamheden van de beginnend beroepsbeoefenaar die in een nationale of internationale wet of verdrag is vastgesteld.