Kwalificatiedossiers

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven samen afspraken over de kwalificering en examinering in het mbo. Wat de student moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in het kwalificatiedossier. Op basis daarvan maken scholen hun onderwijsprogramma's. SBB ontwikkelt en onderhoudt de kwalificatiedossiers. De minister van OCW stelt ze vast.

Herziening

Sinds 1 augustus 2016 werkt het mbo met nieuwe kwalificatiedossiers. Met de verbeterde opbouw, omvang en transparantie kunnen scholen beter onderwijs geven. De nieuwe kwalificatiedossiers bestaan uit een basisdeel en een profieldeel.

Het basisdeel kent beroepsspecifieke en generieke onderdelen. De specifieke onderdelen gaan over de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor alle beroepen in het dossier. De generieke onderdelen betreffen de eisen van de overheid voor Nederlandse taal, rekenen en Loopbaan en burgerschap. Voor mbo 4-opleidingen hoort daar ook Engels bij.

Het profieldeel bevat de kerntaken en werkprocessen waarop de kwalificaties in het kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

Ga naar de dossiers

Veranderingen in de beroepspraktijk

Niet alle veranderingen op de arbeidsmarkt hoeven direct te leiden tot aanpassing van een kwalificatie. Dankzij keuzedelen krijgen innovaties snel een plek in het beroepsonderwijs. Om te zorgen dat de diploma-eisen van het mbo blijven aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt, onderzoeken wij voortdurend de ontwikkelingen in beroepen. Als aanpassing nodig is, kunnen we dat binnen een paar maanden realiseren.

Veranderingen in de beroepspraktijk zijn het startpunt voor het aanpassen of toevoegen van kwalificaties en keuzedelen. Als uit onderzoek of een beroepscompetentieprofiel blijkt dat actualisering nodig is, bespreken onderwijs en bedrijfsleven in sectorkamers van SBB de consequenties voor de diploma-eisen. Wij hebben een team experts in huis die de kwalificaties en keuzedelen actueel houden.

Doe een voorstel voor een nieuwe of te wijzigen kwalificatie

Zie ook: