Pilot erkenning internationale leerbedrijven 2016-2017

Inleiding

Met de ambitieuze internationaliseringsdoelstelling in het onderwijs zal het aantal studenten dat een internationale ervaring opdoet fors gaan stijgen. De nieuwe kwalificatiedossiers bieden meer en betere mogelijkheden voor een kwalitatieve en zinvolle internationale ervaring. Niet alleen het basis en profieldeel, maar zeker ook keuzedelen geven volop de ruimte in te spelen op de gewenste ontwikkeling en leerervaring van de deelnemer, zowel in de vorm van internationale beroepspraktijkvorming (ibpv), maar ook in de onderwijstijd en als zelfstudie. Hierop anticiperend hebben SBB, MBO raad en vertegenwoordigers vanuit het scholenveld, met respect voor ieders verantwoordelijkheid, in voorjaar 2016 een project vormgegeven voor de erkenning van nieuwe internationale leerbedrijven. Dit project is eind juni positief geëvalueerd en biedt een stimulans om het aantal erkende leerbedrijven in kwantiteit en kwaliteit te laten toenemen. In gezamenlijkheid is besloten de pilot te verbreden en deze (portfolio)werkwijze voor schooljaar 2016-2017 landelijk beschikbaar te stellen, naast de reguliere SBB werkwijze.

Erkenning met ondersteuning portfolio scholenveld

SBB voert de erkenning van leerbedrijven uit aan de hand van het reglement erkenning leerbedrijven SBB dat werd vastgesteld door het algemeen bestuur van SBB op 13 mei 2016. Voor 2016-2017 kan het scholenveld naast de reguliere werkwijze van voordracht, ook voordrachten indienen via de portfoliowerkwijze. Door de opbouw van een portfolio met informatie over de aanwezigheid van de juiste werkzaamheden binnen de kwalificatie, de beschikbaarheid en deskundigheid van de begeleiding en de veiligheid van het leerbedrijf wordt het proces van erkenning van de potentiele leerbedrijven door de adviseur praktijkleren van SBB versneld.

Portfoliowerkwijze

Binnen de portfoliowerkwijze wordt gebruik gemaakt van de contacten van het scholenveld en de kennis van bestaande netwerken en partnerorganisaties. Uitgangspunt is dat er 1 centrale contactpersoon per school benoemd wordt voor het indienen van de voordrachten en dat de voordracht in het Nederlands of Engels wordt aangeboden.

Samenwerking met intermediaire organisaties

In een aantal landen zijn intermediaire organisaties actief die bemiddelen en ondersteunen bij internationale stages en leerbanen. De ondersteuning richt zich op leerbedrijven, studenten die een buitenlandse stage (willen) lopen en onderwijsinstellingen in Nederland. Intermediaire organisaties kunnen informatie verschaffen over de betreffende leerbedrijven en diensten aanbieden aan leerbedrijven en scholenveld/studenten. De dienstverlening van intermediaire organisaties varieert van werving en selectie, matching, indienen en begeleiden van erkenningsaanvragen bij SBB, zorgdragen voor kwaliteitsbevordering van bpv tot een rol in de begeleiding en begeleiding van stagiaires. Enerzijds kunnen zij het leerbedrijf/scholenveld ontlasten door de administratieve afhandeling rondom de stages uit handen te nemen. Anderzijds kunnen zij voor SBB van waarde zijn voor de kwaliteitsborging van de buitenlandse bpv.

SBB sluit met intermediaire organisaties een samenwerkingsovereenkomst af indien zij aan bepaalde criteria voldoen. Deze organisaties worden vermeld op de website.

Pilot validatie erkenning via partnerorganisaties (awarding bodies)

In een beperkt aantal landen zijn partnerorganisaties actief met een min of meer vergelijkbare taak rondom praktijkleren als SBB. Indien de kwaliteitstoets van leerbedrijven, erkend door partnerorganisaties, vergelijkbaar is (op dezelfde criteria en de leermogelijkheden voor beroepsopleidingen vergelijkbaar zijn met de Nederlandse opleidingen) is het mogelijk om in één keer een groot aantal buitenlandse accreditaties voor studenten te ontsluiten.

SBB heeft in 2016 afstemming gezocht met partnerorganisaties in België, Denemarken, Duitsland en Caribisch Nederland. De landen (organisaties) zullen apart vermeld worden op de website/stagemarkt. Daarbij zullen zover mogelijk links geplaatst worden naar registers. Voor erkenning van deze leerbedrijven kan het scholenveld in de pilot een aangepaste (verkorte) vorm van de portfolio gaan benutten.

Keuzedelen

Een school die wil stimuleren dat zijn studenten zich oriënteren op een internationale arbeidsmarkt, kan studenten met een gericht aanbod van keuzedelen extra gelegenheid bieden om een substantieel deel van hun beroepsopleiding in het buitenland te volgen. De meeste middenkaderopleidingen hebben een keuzedeelverplichting van 720 sbu. Als een student een aantal maanden in het buitenland studeert, of als hij of zij een bijbaan heeft over de grens, kunnen de keuzedelen voor internationalisering en voor een moderne vreemde taal behulpzaam zijn, zonder dat het van de school een grote belasting vergt. Er is een aantal keuzedelen waarmee scholen hun internationaliseringsbeleid kunnen versterken. Op dit moment zijn er drie keuzedelen specifiek gericht op het samenwerken op een internationale arbeidsmarkt: over het bewustzijn van (interculturele) diversiteit (240 sbu), over het overbruggen van (interculturele) diversiteit (ook 240 sbu) en over werken in het buitenland (480 sbu). Een vierde keuzedeel, gekoppeld aan juridisch-administratieve opleidingen, is specifiek gericht op internationalisering en internationaal recht (240u). Daarnaast zijn er keuzedelen om op verschillende ERK-niveaus een vreemde taal in de beroepscontext te leren beheersen: Engels, Duits, Frans en Spaans (elk 240 sbu), die aan een groot aantal kwalificaties zijn gekoppeld.

Vanzelfsprekend kunnen ook de reguliere keuzedelen in het buitenland uitgevoerd worden.