Pedagogisch medewerker kinderopvang

De pedagogisch medewerker kinderopvang werkt binnen een (integraal) kindercentrum, waar diensten zoals kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzaalwerk worden aangeboden. Een pedagogisch medewerker creëert een veilige, vertrouwde omgeving voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hierbij is een balans tussen rust en structuur nodig en zijn uitdagingen, activiteiten en spel belangrijke uitgangspunten. De pedagogisch medewerker werkt met kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en heeft daardoor te maken met een grote diversiteit aan cultuur, leefstijlen en maatschappelijke posities. Hij biedt geborgenheid en veiligheid, gaat respectvol om met de kinderen en heeft een open houding. Hij heeft taal als middel om de ontwikkeling en het denkvermogen van kinderen te stimuleren. Hij werkt volgens standaardprotocollen en procedures van de organisatie. Hij werkt samen met collega’s en onderhoudt het contact met ouders en verzorgers.

Kerntaken en werkprocessen

Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang

 • Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • Stelt een activiteitenprogramma op
 • Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding
 • Zorgt voor uitvoering van een dagprogramma
 • Biedt persoonlijke verzorging
 • Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden

Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

 • Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
 • Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
 • Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
 • Ondersteunt bij verzorgende taken
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Evalueert de werkzaamheden

Werken aan kwaliteit en deskundigheid

 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg