Wat leert mijn student op school?

Student en praktijkopleider dierverzorging

Op deze pagina leest u in het kort hoe de ontwikkeling van kwalificaties en onderwijs is georganiseerd.

Stap 1: beroepscompetentieprofiel

Een nieuwe opleiding begint met een beroepscompetentieprofiel: een beschrijving van de kerntaken, beroepscompetenties, rol en verantwoordelijkheden van de ervaren beroepsbeoefenaar. Een beroepscompetentieprofiel geeft ook informatie over marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen.

Stap 2: kwalificatiedossier

Op basis van een of meer beroepscompetentieprofielen en in samenwerking met beroepsonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen onderwijskundigen van SBB een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier beschrijft de inhoud van een of meer beroepen en de benodigde competenties, kennis en vaardigheden voor de beginnende vakman. Ofwel: wat een student moet kunnen en kennen om zijn diploma (kwalificatie) te behalen. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur.

Stap 3: opleiding

Op basis van het kwalificatiedossier stelt een school de opleiding samen. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kent vier opleidingsniveaus:

  • Niveau 1: entreeopleiding
  • Niveau 2: basisberoepsopleiding
  • Niveau 3: vakopleiding
  • Niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding

Elke kwalificatie die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft goedgekeurd krijgt een eigen crebocode. 'Crebo' staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Scholen gebruiken crebocodes voor de administratie van onderwijs, examens en studenten.

Stap 4: examinering

Examineren is dé manier om vast te stellen of een student aan de diploma-eisen voldoet. Scholen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar het ontwikkelen van examens gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Per sector maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over de wijze waarop ze invulling geven aan de examinering. De afspraken leggen ze vast in examenprofielen.

Uw bedrijf heeft een student met een stageplaats of een leerbaan. Wat leert die student tijdens zijn studie? Een uitgebreid antwoord, met thema's en overzichten, vindt u op de pagina Kwalificeren en examineren voor het onderwijs.