Regionaal adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt

De aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is vaak regionaal. Acht regionaal adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt van SBB werken daarom in 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Zij bevorderen de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt met beleidsadviezen en producten en diensten.

De regionaal adviseur werkt binnen het SBB-regioteam samen met de regiocoördinator en de adviseurs praktijkleren. Zij signaleren knelpunten in de aansluiting van school en leerbedrijf. De regionaal adviseur gebruikt daarvoor landelijke projecten en goede voorbeelden van binnen en buiten de regio. 

Regionale partners

De regionaal aviseur is de centrale contactpersoon in het regionaal arbeidsmarktoverleg. Zij hebben regelmatig contact met:

  • gemeenten
  • provincies
  • leerwerkloketten
  • UWV
  • regionale samenwerkingsverbanden

Regio-indeling

SBB werkt met regionale teams. De 35 arbeidsmarktregio's zijn verdeeld over 24 regionale teams. Een aantal arbeidsmarktregio's is geclusterd. Zo is in het regionale SBB-team alle sectorale expertise geborgd. De regionale teams bestaan uit adviseurs praktijkleren uit alle sectorunits en een regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt.

De regionaal adviseur stimuleert een uniforme werkwijze van de sectoren in de diverse regio's. Bijvoorbeeld:

  • één aanspreekpunt voor leerbedrijven en scholen: ieder leerbedrijf en school heeft dus een eigen adviseur praktijkleren
  • per sector één overzicht met knelpunten in het aanbod van stages en leerbanen
  • éénduidige werkwijze van adviseurs praktijkleren, bijvoorbeeld bij het erkennen van bedrijven

Producten en diensten

De regionaal adviseur biedt producten en diensten aan die de aansluiting beroepsonderwijs-bedrijfsleven in de regio verbeteren zoals:

Stage- en leerbanencyclus

SBB ondersteunt partijen bij het op peil houden van het aantal stageplaatsen en leerbanen.

Lees meer

Feiten en cijfers

De regionaal adviseur ondersteunt de dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven door het bieden van feiten en cijfers over opleidingen en de arbeidsmarkt.

Lees meer

Keuzedelen

Een keuzedeel zorgt er voor dat studenten zich kunnen specialiseren op een vraag in de regio.

Lees meer

Internationale diplomawaardering

De afdeling Diplomawaardering en Onderwijsvergelijking is het expertisecentrum voor buitenlandse kwalificaties op vmbo- en mbo-niveau.

Lees meer

Sectoraal netwerk

Soms is de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs een sectorale in plaats van een regionale kwestie. Binnen SBB zijn de sectoren vertegenwoordigd in de sectorkamers. 

Lees meer

Aanpak jeugdwerkloosheid

SBB werkt bij de aanpak van jeugdwerkloosheid samen met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners.

Lees meer

Aanpak schooluitval

Een juiste schoolkeuze voorkomt voortijdig schoolverlaten.

Lees meer