Inzicht in arbeidsmarktkansen voor vso/pro – begrippen

Tabblad 1: Uitstromers vso/pro en baankansen gediplomeerden mbo-niveau 1 en 2 – landelijk

Doorstroom naar onderwijs
Aantal leerlingen dat na het verlaten van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs staat ingeschreven in het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 1 of 2 (zoals geregistreerd in BRON).

Overige door- en uitstroom
Leerlingaantallen die niet zijn opgenomen in de andere categorieën ‘doorstroom naar mbo 1’, ‘doorstroom naar mbo 2’, of ‘uitstroom uit het onderwijs’.

Praktijkonderwijs (pro)
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het vmbo (www.cbs.nl).

Uitstromers vso/pro
Jongeren onder de 23 jaar die op 1 oktober 2015 waren ingeschreven op het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en in het daaropvolgende schooljaar uit het onderwijs zijn gestroomd of zijn doorgestroomd naar het mbo op niveau 1 of 2. De populatie betreft deelnemers uit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, voor zover geregistreerd in BRON (DUO).

Uitstroom uit onderwijs
Uitstroom uit het onderwijs. Aantal leerlingen dat het opvolgende schooljaar niet staat ingeschreven in het onderwijs (zoals geregistreerd in BRON). Deze leerlingen hebben het onderwijs verlaten en komen derhalve beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Leerlingen met een beperking kunnen naar het regulier onderwijs met extra ondersteuning of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs (www.passendonderwijs.nl).

Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters:
Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
(www.rijksoverheid.nl)

Tabblad 2: Baankansen gediplomeerden niveau 1 en 2 – regionaal

Regio
Nederland is onderverdeeld in arbeidsmarktregio’s. Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waar binnen dienstverlening wordt verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Per 1 januari 2013 zijn er 35 arbeidsmarktregio’s.

Tabblad 3: Vacatures lager niveau

Bedrijfssector
Indeling van bedrijven van het CBS op basis van economische activiteiten.

Ontstane vacatures
Aantal vacatures dat in 2016 is ontstaan.

Regio
Nederland is onderverdeeld in arbeidsmarktregio’s. Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waar binnen dienstverlening wordt verleend door UWV en gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers. Per 1 januari 2013 zijn er 35 arbeidsmarktregio’s.

Vacatures op elementair niveau
Vacatures op basisonderwijs niveau.

Vacatures op lager niveau
Vacatures waarbij maximaal een vmbo-opleiding wordt gevraagd.

Tabblad 4: Erkende leerbedrijven mbo

Actief/niet actief
Een leerbedrijf is actief als het in het afgelopen schooljaar (2017/2018) één of meer stageplaatsen of leerbanen invulde.

Beroepsgroep
Indeling die door SBB wordt gehanteerd voor het indelen van functies of beroepsopleidingen naar verwantschap.

Erkend leerbedrijf
Een vestiging van een bedrijf of organisatie die op grond van een gunstige beoordeling door SBB bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.