SBB Bericht oktober 2015

Publicatiereeks: 
SBB Bericht
SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. SBB Bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

SBB Bericht oktober 2015

Nieuwe SBB van start

Op 1 augustus 2015 ging de nieuwe SBB van start met de uitvoering van de wettelijke taken. Het bestuur SBB stelt vast dat dit buitengewoon goed is verlopen en maakt een compliment aan alle medewerkers SBB. Er zijn al goede voorbeelden dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden in de nieuwe organisatie.
 
Leerbedrijven en scholen zijn tijdig geïnformeerd over de verandering. Alle erkende leerbedrijven kregen begin augustus  van SBB een welkomstboodschap en een nieuw beeldmerk erkend leerbedrijf. Ook de techniek werkt goed. Het relatiebeheersysteem was op tijd klaar en het inwerktraject voor alle adviseurs praktijkleren verloopt volgens planning. Natuurlijk zijn er  verbeterpunten maar die zijn er altijd in een nieuwe organisatie.
 
De sectorkamers zijn nu formeel gestart. Zij organiseren kick-offs met hun marktsegmenten om kennis te maken en een start te maken met het jaarplan 2016. Ook worden rol- en taakverdeling verder ingevuld.
 
Op 5 november 2015 is de mini-conferentie '100 dagen SBB'. Dan staan bestuur, leden sectorkamers en thema-adviescommissie stil bij de dynamiek rond de start van SBB. Zij blikken vooruit naar de doelen van SBB voor de komende periode.

Het aantal bbl'ers daalt. Is daar iets aan te doen?

Het aantal studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) daalt al jaren. Iedereen is het er over eens dat bbl een belangrijke leerweg is voor studenten en bedrijven. SBB maakt met de kennis vanuit sectorkamers en thema-adviescommissies een analyse van deze problematiek en ontwikkelt oplossingsrichtingen voor de lange termijn. Een actieteam vanuit bestuur SBB ondersteunt en voert regie.

Keurmerk leerwerkintermediair

SBB heeft de erkenningen leerbedrijf overgenomen van de kenniscentra. Als dit niet het geval is, dan herstelt SBB dit met de informatie die ze daarover kan achterhalen. Ook kunnen bedrijven en organisaties zich melden bij SBB om de erkenning alsnog automatisch over te laten komen. SBB beoordeelt dit schooljaar opnieuw of deze organisaties erkend leerbedrijf blijven.
 
Een aantal kan niet voldoen aan alle criteria. Deze organisaties hebben als leerwerkintermediair wel een belangrijke ontzorgende en ondersteunende rol voor leerbedrijf, school en student. SBB onderzoekt nu samen met betrokkenen de mogelijkheden voor een kwaliteitskeurmerk.

BPV Monitor volgt kwaliteit beroepspraktijkvorming

Onderwijs en bedrijfsleven willen de kwaliteit van de bpv monitoren. Dat leidt dan tot gerichte acties die de kwaliteit van de bpv verbeteren. Na iedere stage worden de student, de praktijkopleider van het bedrijf en de bpv begeleider van de school bevraagd. Het Algemeen Bestuur SBB heeft de manier waarop dat op een voor alle partijen acceptabele manier gebeurt, vastgelegd.  De eerste opbrengst is in juni 2016, dan wordt ook getoetst of en hoe de gekozen opzet werkt.

Beroepsvereisten

Studenten van een aantal mbo-opleidingen moeten aan wettelijke beroepsvereisten voldoen voor een diploma. De kaders voor het opnemen van die beroeps- en branche-vereisten zijn niet duidelijk genoeg. Daarom hebben SBB en de MBO Raad met een nieuw afwegingskader alle kwalificaties geanalyseerd. De uitkomsten worden aan de sectorkamers voorgelegd. Het afwegingskader blijkt goed toe te passen op de meeste kwalificaties.

Voor ongeveer 50 dossiers worden knelpunten verwacht. Het bestuur van SBB heeft ingestemd met het afwegingskader. Met het ministerie van OCW is afgesproken dat dit afwegingskader nog niet geldt voor deze dossiers. Partijen zoeken eerst naar een oplossing.

Nautische kwalificatiedossiers

Voor de nautische opleidingen is internationale regelgeving erg belangrijk. Daarom is het inpassen van deze dossiers en keuzedelen in het nieuwe format complex. Onderwijs en bedrijfsleven willen dat het mbo-diploma gekoppeld blijft aan de vaarbevoegdheid.

Na overleg met de betrokken ministeries, de sectorkamer en SBB bleek dat dat uitgangspunt ook in de herziene kwalificatiestructuur stand houdt. Instellingen kunnen de keuzedelen plannen in de vaartijd.

De wet biedt de mogelijkheid om de opleiding - kwalificatie én keuzedelen - te programmeren binnen de formele kaders voor urennorm en studieduur. Conclusie van het overleg was dat de oplevering van kwalificatiedossiers inclusief keuzedelen niet in gevaar komt.