SBB Bericht december 2015

Publicatiereeks: 
SBB Bericht
SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. SBB Bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

SBB Bericht december 2015

Nieuwe SBB

De nieuwe SBB draait volop en heeft kennis gemaakt met leerbedrijven, scholen en stakeholders. Nu komt het erop aan ook goede diensten te blijven leveren en als SBB zichtbaar en vindbaar te zijn voor onze klanten. SBB gaat de uitdaging aan om op een eigentijdse manier kwalitatief goede diensten te verlenen. Tegelijkertijd is er het besef dat door het sterk verminderde budget keuzes gemaakt moeten worden.

Nieuwe cao SBB

De nieuwe cao SBB is een feit. De besturen van zowel SBB als de vakbonden en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. SBB is er trots op hiermee vanaf 1 januari 2016 als één organisatie te kunnen werken met één cao. Het is een cao met een looptijd van één jaar.

Herziene kwalificatiestructuur

Een mijlpaal is bereikt! De kwalificatiedossiers mbo zijn herzien en vanaf 2016 bevat elke mbo-opleiding keuzedelen waarmee studenten hun diploma kunnen verrijken. Het bestuur SBB heeft de puntjes op de i gezet bij het gewijzigde model, toetsingskader en instructie. De sectorkamers hebben voor de eerste keer alle kwalificaties en keuzedelen gevalideerd. De transitie van verantwoordelijkheden naar SBB is daarmee een feit.

De afgelopen maanden zijn op initiatief van scholen en bedrijven veel keuzedelen ontwikkeld. Ruim 400 zijn er inmiddels - voornamelijk beroepsspecifiek. Het bestuur SBB heeft een aantal algemene keuzedelen, zoals moderne vreemde talen, ondernemerschap en hbo-doorstroom aan (vrijwel) alle kwalificaties gekoppeld. Of er regie gewenst is op het totale aantal keuzedelen gaat SBB volgend jaar onderzoeken.

Certificaten

Een leven lang leren is voor het kabinet een speerpunt. Om de inzetbaarheid van volwassenen, werkenden en werkzoekenden te vergroten wil de minister van OCW aan eenheden uit de kwalificatiestructuur certificaten verbinden. Zij heeft SBB gevraagd een eerste reeks van keuzedelen aan te wijzen waaraan een certificaat verbonden kan worden. Ook wil ze advies over het proces voor het verbinden van certificaten aan onderdelen van kwalificaties.

SBB wil graag ingaan op dit verzoek. Op grond van ervaringen uit verschillende pilots kan onderzocht worden wat goede eenheden zijn. Wel vindt SBB het belangrijk dat de invoering van certificaten zorgvuldig gebeurt, zeker zolang er met keuzedelen nog weinig ervaringen zijn.

Methodiek Kans op werk vastgesteld

Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van arbeidsmarkts- bpv- en doelmatigheidsinformatie is een belangrijke taak van SBB. De indicator Kans op Werk is door de kenniscentra ontwikkeld om inzicht in de toekomstige arbeidsmarktkansen van gediplomeerde mbo-ers te krijgen. SBB bouwt voort op de wijze waarop de kenniscentra Kans op Werk bepaalden en heeft een eenduidige en gezaghebbende methodiek ontwikkeld voor de bepaling van de kansen op werk.

Op verzoek van onderwijs en bedrijfsleven is de indicator Kans op Werk onderdeel van een aantal belangrijke producten van SBB, zoals de studiebijsluiter Studie in Cijfers en www.s-bb.nl/doelmatigheid.Begin 2016 publiceert SBB de nieuwe Kans op Werk.

Jaarplan en begroting 2016

Het bestuur heeft het jaarplan 2016, de acht jaarplannen van de sectorkamers en de begroting 2016 vastgesteld. Bij de jaarplannen van de sectorkamers is behoefte tot ruimte voor aanpassing van de plannen in het voorjaar van 2016. De sectorkamers willen dit voorjaar aan de hand van door SBB opgeleverde sectorrapportages een gezamenlijk beeld vormen van de trends op de arbeidsmarkt om vervolgens op basis daarvan nadere afspraken te maken over de uitvoering van wettelijke taken.

Sectorkamers

De inzet en betrokkenheid van de leden van de sectorkamers waren heel groot, ondanks dat zij nog zoekend zijn naar een goede aanpak en de agenda’s soms overvol waren. Mooi resultaat is dat de herziene kwalificatiestructuur bijna is afgerond en dat alle sectorkamers begin 2016 kunnen starten met vastgesteld jaarplan. Dit is een goede basis voor de activiteiten in 2016.

Benoemingen

De eerste zittingstermijn van vier jaar voor leden van bestuur SBB is verstreken. Edo de Jaeger, Ria van 't Klooster, Michaël van Straalen en Jan van Zijl zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar. Bert van der Spek neemt afscheid van bestuur SBB en wordt opgevolgd door Wim Jelle Berg (CNV). SBB kent een jaarlijks wisselend voorzitterschap. In 2016 is Jan van Zijl voorzitter en Michaël van Straalen vicevoorzitter.