SBB Bericht april 2016

Publicatiereeks: 
SBB Bericht
SBB Bericht informeert u over besluiten van het bestuur van SBB en andere thema's die onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verbinden. SBB Bericht verschijnt meerdere keren per jaar.

SBB Bericht april 2016

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Op 1 augustus 2015 maakte SBB een vliegende start. Ruim 500 medewerkers gingen gemotiveerd met de doelstellingen van de nieuwe organisatie aan de slag, zonder dat de dienstverlening aan alle relaties in gevaar kwam.

Er is al veel bereikt en er staat nog veel te doen. In 2018 wil SBB een toonaangevende organisatie zijn met een optimale mix van online dienstverlening en persoonlijk contact. De stappen om die doelstelling te bereiken heeft SBB vastgelegd in het Jaarplan SBB 2016. SBB sloot 2015 af met een positief resultaat en de financiële prognose voor 2016 is stabiel.

Het bestuur heeft het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 goedgekeurd.

jaarverslag

Discriminatie en stage

Het bestuur van SBB heeft stilgestaan bij de berichtgeving in de media over het signaal dat het voor allochtone jongeren moeilijker is om een goede stageplaats te vinden. Juist het mbo biedt voor allochtone jongeren kansen om tot een waardevol diploma en een baan te komen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de stageperiode.

Er kan altijd sprake zijn van een mismatch tussen leerbedrijf en student. Maar als we een signaal ontvangen over mogelijke discriminatie op grond van welke aard dan ook in een leerbedrijf, dan gaan we in gesprek met het leerbedrijf en stemmen we af met de school. Als blijkt dat er daadwerkelijk en aantoonbaar sprake is van discriminatie dan trekt SBB de erkenning van het leerbedrijf in.

Uit de 250.000 leerbedrijven zoeken we voor de student samen met alle betrokkenen een passend alternatief zodat deze zijn diploma kan halen en een goede start op de arbeidsmarkt kan maken. SBB zal discriminatie, op welke grond dan ook, niet accepteren.

Nieuwe reeks keuzedelen

De minister van OCW kan iedere drie maanden nieuwe keuzedelen voor het mbo vaststellen. De eerste reeks van 402 keuzedelen is vastgesteld in februari. Met dat aantal zijn er voor alle herziene kwalificaties voldoende keuzedelen voor scholen om aan hun studenten een aantal keuzes per kwalificatie aan te bieden. Naast deze vastgestelde keuzedelen zijn er nog ruim 200 in voorbereiding. Een groot deel hiervan is op initiatief van de kenniscentra opgestart en in augustus 2015 overgedragen aan SBB.
 
De keuzedelen die in voorbereiding zijn worden in drie delen vastgesteld: op 1 april 2016, 1 juli 2016 en 1 oktober 2016. Om duidelijk te maken in welk stadium welke keuzedelen zich bevinden en wanneer ze worden vastgesteld, heeft SBB overzichten gepubliceerd op de SBB website. Zo weten onderwijs en bedrijfsleven waar ze aan toe zijn en kan alvast op deze keuzedelen worden geanticipeerd in de onderwijsprogramma’s.
 
SBB gaat met de 200 keuzedelen die in voorbereiding zijn voortvarend aan de slag. Het doel is om de deze op een duurzame en zorgvuldige manier voor 1 juli 2016 af te ronden. Hierover hebben de overheid, SBB, onderwijs en bedrijfsleven goede afspraken gemaakt. Het gaat dan om:

  • transparantie over het proces en over de kwaliteitscriteria. Zoals een goede uitleg van het begrip ‘overlap’.
  • het begeleiden van initiatiefnemers die een voorstel keuzedeel willen indienen bij SBB.
  • het wegwerken van achterstand en in inzicht hierin.
  • een ‘track en trace’ systeem en SBB zal de concept keuzedelen eerder publiceren

Toelichting op de afspraken

Examenprofiel entree

Het algemeen bestuur legitimeert het examenprofiel entree. Dit wordt als servicedocument op s-bb.nl geplaatst en biedt ondersteuning bij de vertaling van het kwalificatiedossier naar de inrichting van de examinering op de scholen.

Samenstelling bestuur SBB

Rien van Tilburg (Clusiuscollege) is met ingang van 1 april 2016 tijdelijk voorzitter van SBB nu Jan van Zijl vanwege zijn nieuwe functie bij ABP vertrekt.

Jan van Zijl is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven in SBB. Hij was vanaf 2012 afwisselend voorzitter en vicevoorzitter.

Gijs van Dijk (FNV) volgt Edwin Bouwers (FNV) op in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur.