Beleidsagenda

advies
In de beleidsagenda 2015-2020 staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan krijgen en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over voldoende vakmensen. Er zijn drie hoofdthema's: beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

Beleidsagenda 2015-2020

In het voorjaar van 2015 ontwikkelde het bestuur van SBB de 'Beleidsagenda SBB 2015-2020'. Hierin staat welke onderwerpen belangrijk zijn om te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan, en bedrijven nu en in de toekomst beschikken over de vakmensen die ze nodig hebben.

De beleidsagenda kent drie hoofdthema’s, waarbinnen ook de wettelijke taken van SBB vallen en daarnaast vijf aanverwante thema’s. Deze thema’s zijn gebaseerd op de centrale doelstelling dat SBB bijdraagt aan een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt, door te adviseren over gedragen resultaatgerichte oplossingen voor concrete knelpunten.

Hoofdthema's
De 'Beleidsagenda 2015-2020' bouwt voort op de adviezen die SBB de afgelopen drie jaar rond de drie hoofdthema’s aan de minister van OCW heeft uitgebracht. Hierop ligt in 2016 de focus en biedt de ijkpunten voor de komende jaren om de benodigde werkzaamheden goed uit te voeren. Het gaat om de volgende drie hoofthema’s :

Beroepspraktijkvorming
SBB focust zich als uitvoeringsorganisatie op het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven en de vormgeving van een goede begeleidingsstructuur.Voor 2016 ligt de focus op de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen leerbedrijven, scholen, studenten, DUO en SBB over de beschikbaarheid en bezetting van stages en leerbanen in leerbedrijven. Dat doet SBB door de erkenning van leerbedrijven te uniformeren en de dienstverlening te intensiveren.

Kwalificeren en examineren
SBB heeft als uitvoeringstaak het ontwikkelen en onderhouden van kwalificatiedossiers waarin bedrijfsleven en beroepsonderwijs gezamenlijk de opleidings- en exameneisen definiëren in het licht van de ontwikkelingen van beroepen en functies. Voor 2016 ligt de focus op het doorontwikkelen en actualiseren van de kwalificatiedossiers en keuzedelen. SBB verkent hoe de samenwerking met het vmbo kan worden versterkt, onder andere met keuzedelen.

Doelmatigheid van het opleidingenaanbod
SBB ontwikkelt op basis van een eenduidige systematiek arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvorming- en doelmatigheidsinformatie door middel van o.a. rapportages en websites. In 2016 gaan beroepsonderwijs en bedrijfsleven verder met het maken van regionale en sectorale afspraken over de aansluiting van de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van opleidingen. SBB ondersteunt de samenwerkende partijen met eenduidige en gelegitimeerde feiten en cijfers.

Voor de komende periode zijn de volgende aanverwante thema's benoemd:

  • de toekomst van de bbl
  • de positie van praktijkopleiders
  • de ontwikkeling van een leven lang leren
  • de samenwerking in de beroepskolom
  • het gebruik van de infrastructuur van SBB voor maatschappelijke projecten

De momenten waarop SBB de aanverwante thema's agendeert hangen af van de actualiteit en urgentie.