Advies keuzedelen in het mbo

advies
Soms willen scholen schoolspecifieke elementen toevoegen aan het onderwijsprogramma. Zo waarborgt een school de identiteit en het eigen onderwijsleerproces. SBB adviseert om scholen toe te staan een deel van de tijd die bedoeld is voor keuzedelen, in te vullen met godsdienstonderwijs.

In dit advies

Soms willen scholen schoolspecifieke onderdelen toevoegen aan het onderwijsprogramma. Het gaat dan bijvoorbeeld om pedagogisch-didactische of levensbeschouwelijke inkleuring van het programma. Het is voor onderwijsinstellingen van belang dat zij de eigen identiteit en het eigen onderwijsleerproces kunnen waarborgen.

SBB adviseert de minister van OCW om confessionele onderwijsinstellingen toe te staan om een deel van de onderwijstijd die is bedoeld voor keuzedelen, te reserveren voor godsdienstonderwijs. Dit moet passen binnen de kwaliteitskaders waar de inspectie ook op toeziet.

Hiermee kunnen scholen zelf invulling geven aan de eigen identiteit.