Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke taken. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en beschermen deze goed. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u contact op kunt nemen voor meer informatie.

Persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taken op grond van artikel 1.5.1. Wet educatie en beroepsonderwijs en de daaruit voortvloeiende activiteiten:

 

 • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
 • onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur
 • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod
 • adviseren over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
 • uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de hierboven genoemde taken

 

En voor de volgende additionele activiteiten:

 

 • Internationale diplomawaardering
 • Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap
 • Stagefonds zorg
 • project Boris
 • Toetsingskamer
 • Meldpunt stagediscriminatie
 • Meldpunt stagetekorten
 • sollicitatieprocedures
 • versturen van nieuwsbrieven en andere SBB-informatie
 • onderzoek
 • contact opnemen bij vragen per e-mail, telefoon, chat, contactformulier

 

Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens waarmee wij u direct en indirect kunnen identificeren:

 

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum en leeftijd
 • nationaliteit
 • leerbedrijf
 • onderwijsinstelling, opleiding
 • gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikslogs
 • ip-adres
 • bsn-nummer
Uitgangspunten

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Als dit verandert, dan informeren wij u via deze website en in voorkomende gevallen vragen wij om uw toestemming. Wij verwerken gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 

 • De verwerking is een wettelijke plicht of is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • U heeft SBB toestemming gegeven voor het verwerken  van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw contactgegevens achterlaat via het contactformulier. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

 

Wij voorkomen het onnodig verzamelen van gegevens. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze taken of om uw vraag te beantwoorden.

Inzage  

U kunt ons altijd verzoeken om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Dit kunt u doen via het contactformulier. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek een schriftelijke reactie. 

 

Als u dit verzoek indient dan vragen wij u ter identificatie om de gegevens waarmee wij kunnen vaststellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat. Wij laten u weten:

 

 • of wij uw persoonsgegevens gebruiken en zo ja, welke
 • waarom wij uw gegevens gebruiken
 • aan wie wij uw gegevens eventueel verstrekken
 • de herkomst van uw gegevens als dit bekend is

 

Als wij van u geen persoonsgegevens hebben dan verwijderen wij direct alle gegevens die u heeft verstrekt bij uw verzoek.

Correctie, beperking en verwijdering

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, niet terzake doen of in strijd met de wet worden gebruikt. Wij passen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk aan. Ook kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat betekent dat uw persoonsgegevens buiten gebruik worden gesteld totdat duidelijk is dat uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. 

 

Als u uw gegevens uit onze bestanden verwijderd wilt hebben, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. We behandelen uw verzoek kosteloos en binnen een redelijke termijn. U ontvangt een bevestiging van uw verzoek waarin staat wat wij doen om uw gegevens te verwijderen. Het kan zijn dat verwijdering van uw persoonsgegevens niet mogelijk is of niet is toegestaan, bijvoorbeeld vanwege het bestaan van een wettelijke bewaarplicht. In dat geval zullen wij dat mededelen in de bevestiging van uw verzoek.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast hebben we termijnen vastgesteld voor het bewaren. Wij zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen zoals fiscale regelgeving. Na afloop van de termijnen verwijderen wij alle gegevens.

 Klachten en bezwaar

Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten kunt u altijd een klacht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris Gegevensbescherming. U kunt ook uw vragen over deze privacyverklaring bij haar kwijt. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven.

Melden van datalekken

SBB doet er alles aan om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen. Daarvoor hebben wij organisatorische en technische maatregelen genomen.

 

In het geval dat zich toch een incident voordoet heeft SBB een protocol vastgesteld om signalen van mogelijke beveiligingsincidenten en datalekken op te volgen, waar nodig te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen te informeren over een eventuele inbreuk op hun privacy. Mocht u onverhoopt een beveiligingsincident of datalek bij SBB constateren dan kunt u dit bij ons melden zodat wij actie kunnen ondernemen.

Beveiliging

SBB heeft beleid ontwikkeld om de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zo veel mogelijk te garanderen. Wij hebben afspraken vastgelegd en hebben onze systemen zo ingericht dat er altijd een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Als andere partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkingsovereenkomst af waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat wordt meegestuurd met webpagina's. Uw browser slaat deze op de harde schijf van uw apparatuur op. Wij gebruiken functionele en anonieme cookies over het gebruik van deze website om onze dienstverlening te verbeteren. De cookies zijn niet herleidbaar naar u. Als u op accepteren klikt dan bevestigt u dat dit weet en accepteert.

Wijzigingen

Over wijzigingen in deze privacyverklaring informeren wij u persoonlijk of via deze website.