Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke taken. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en beschermen deze goed. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u contact op kunt nemen voor meer informatie.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens waarmee wij u direct en indirect kunnen identificeren:

 

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum en leeftijd
 • nationaliteit
 • leerbedrijf
 • onderwijsinstelling, opleiding
 • gebruikersnaam, wachtwoord, gebruikslogs
 • ip-adres
 • bsn-nummer

 

Wij verwerken deze gegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taken op grond van artikel 1.5.1. Wet educatie beroepsonderwijs en de daaruit voortvloeiende activiteiten:

 

 • erkennen en begeleiden van leerbedrijven
 • onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur
 • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod
 • adviseren over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
 • uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de hierboven genoemde taken

 

En voor de volgende additionele activiteiten:

 

 • Internationale diplomawaardering
 • Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap
 • Stagefonds zorg
 • project Boris
 • Toetsingskamer
 • Meldpunt stagediscriminatie
 • Meldpunt stagetekorten
 • sollicitatieprocedures
 • versturen van nieuwsbrieven en andere SBB-informatie
 • onderzoek
 • contact opnemen bij vragen per e-mail, telefoon, chat, contactformulier
Uitgangspunten

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze wettelijke taken. Als dit verandert, dan informeren wij u via deze website en in voorkomende gevallen vragen wij om uw toestemming. Wij verwerken gegevens op basis van de grondslagen:

 

 • toestemming, als u uw contactgegevens achterlaat via het contactformulier
 • wettelijke plicht of noodzakelijk voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taak
 • overeenkomst, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

Alleen als u ondubbelzinnig toestemming verleent, dan verwerken wij uw gegevens op een andere manier. Bijvoorbeeld als u per e-mail of via het contactformulier een vraag stelt. U kunt deze toestemming altijd intrekken. Wij voorkomen het onnodig verzamelen van gegevens. Wij vragen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze taken of om uw vraag te beantwoorden.

Inzage  

U kunt altijd vragen welke gegevens wij van u hebben. U verzoekt ons dan tot inzage en vraagt om een kopie van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen via het contactformulier. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek een schriftelijke reactie. 

 

Als u dit verzoek indient dan vragen wij u ter identificatie om de gegevens waarmee wij kunnen vaststellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat. Wij laten u weten:

 

 • of wij uw persoonsgegevens gebruiken en zo ja, welke
 • waarom wij uw gegevens gebruiken
 • aan wie wij uw gegevens eventueel verstrekken
 • de herkomst van uw gegevens als dit bekend is

 

Als wij uw gegevens niet hebben dan verwijderen wij direct alle gegevens die zijn verstrekt bij uw verzoek.

Correctie, beperking en verwijdering

U kunt ons verzoeken uw gegevens te wijzigen. Bijvoorbeeld als uw postadres verandert of uw gegevens onjuist zijn. Wij passen uw gegevens direct aan. Als het onduidelijk is of wij uw gegevens mogen gebruiken of als uw gegevens onvolledig zijn, dan kunt u ons verzoeken het gebruik te beperken.

 

Als u uw gegevens uit onze bestanden verwijderd wilt heben, dan kunt u een verzoek indienen. Dit doen we kosteloos en binnen een redelijke termijn. U kunt ons hiervoor een bericht sturen. U ontvangt een bevestiging van uw verzoek waarin staat wat wij doen om uw gegevens te verwijderen.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast hebben we termijnen vastgesteld voor het bewaren. Wij zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen zoals fiscale regelgeving. Na afloop van de termijnen verwijderen wij alle gegevens.

 Klachten en bezwaar

Naast uw wettelijke rechten kunt u altijd een klacht indienen of bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris Gegevensbescherming. U kunt ook uw vragen over deze privacyverklaring bij hem kwijt. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven.

Melden van datalekken

Ons informatiebeveiligingsbeleid bevat onder meer een protocol om tijdig signalen van mogelijke datalekken en beveiligingsincidenten op te volgen. De veiligheid en bescherming van persoonsgegevens wordt hierbij zoveel mogelijk gegarandeerd en wij informeren betrokken personen tijdig.

 

Wij doen er alles aan om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen. Daarvoor hebben wij organisatorische en technische maatregelen genomen.

Beveiliging

Wij hebben afspraken vastgelegd en verschillende beschermingsniveaus bepaald om informatie en persoonsgegevens te beschermen. Wij richten onze systemen zo in dat er altijd een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Processen, systemen en envetuele betrokken partijen waarborgen zo veel mogelijk de veiligheid en integriteit van gegevens. Als andere partijen gegevens voor ons verwerken dan sluiten wij met deze partijen een verwerkingsovereenkomst af waarin de beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat wordt meegestuurd met webpagina's. Uw browser slaat deze op de harde schijf van uw apparatuur op. Wij gebruiken functionele en anonieme cookies over het gebruik van deze website om onze dienstverlening te verbeteren. De cookies zijn niet herleidbaar naar u. Als u op accepteren klikt dan bevestigt u dat dit weet en accepteert.

Wijzigingen

Over wijzigingen in deze privacyverklaring informeren wij u persoonlijk of via deze website.