Pilots mbo-certificaten

Student en praktijkopleider

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden organiseert SBB van mei 2018 tot eind 2019 tien tot vijftien pilots.

NB Sinds 2016 bestaan er in het niet-bekostigd onderwijs voor werkenden en werkzoekenden ook mbo-certificaten voor keuzedelen.

Doel van de pilots

Met de pilots toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart, en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder dit nieuwe instrument kan worden vormgegeven.

Organisatie van de pilots

Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband voor de werknemers van de deelnemende bedrijven een opleidingstraject. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Onderdelen die in aanmerking komen

Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt en die bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten. SBB zal pilots selecteren in verschillende arbeidsmarktsectoren en op verschillende kwalificatieniveaus.

Voordelen van deelname aan de pilots

Deelname aan de pilots geeft werkgevers en werknemers de kans om op korte termijn te beschikken over mbo-certificaten die passen bij hun concrete scholingsbehoefte aan onderdelen van mbo-opleidingen. Voor scholen biedt deelname de kans om op korte termijn het aanbod beter aan te passen aan de behoefte aan bij, om- en opscholing in de regio.

Tijdpad

De pilots lopen van mei 2018 tot eind 2019. In het eerste halfjaar maken de samenwerkingsverbanden een selectie van onderdelen van de kwalificaties en treffen ze voorbereidingen voor de uitvoering, inclusief de examinering. Vanaf het najaar van 2018 worden de opleidingstrajecten daadwerkelijk uitgevoerd bij de betreffende werkgevers. Eind 2019 volgen een evaluatie en een advies aan de minister van OCW.

Voorwaarden
  • Bij werkgevers en werknemers bestaat een concrete scholingsbehoefte aan onderdelen van een mbo-opleiding.
  • Het beoogde certificaat heeft een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt en is herkenbaar voor een breed scala aan werkgevers en werksituaties.
  • Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners.
  • Zowel bekostigde als niet-bekostigde mbo-instellingen kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband. De aansluiting van sociale partners wordt verzorgd door de brancheorganisaties en vakbonden.
  • Voor de uitvoering van het opleidingstraject ontvangt de onderwijsinstelling geen bekostiging vanuit OCW. De notitie ‘Helderheid bekostiging beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2004’ is van toepassing.
  • De partners in het samenwerkingsverband zijn bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een werkbare methodiek voor mbo-certificaten. Ook willen ze digitaal en via bijeenkomsten ervaringen delen voor de evaluatie.

 

Achtergrondinformatie (een uitgebreidere toelichting en een volledig overzicht van de voorwaarden) vindt u in de pdf onderin deze pagina.

Aanmelden voor de pilots?

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de pilots met een aanmeldingsdocument en een verklaring. U vindt beide documenten onderin deze pagina.

 

Nadat het aanmeldingsdocument is ingevuld en de verklaring is ondertekend door de juiste personen, kunt u beide documenten uploaden. Alleen een volledig ingevuld aanmeldingsdocument met een ondertekende verklaring, die volgens de beschikbaar gestelde formats worden ingediend, worden in behandeling genomen.

 

Upload uw documenten >

 

SBB toetst de aanmeldingen op basis van de voorwaarden en de toegevoegde waarde van uw pilot ten opzichte van het totaal. Uiterlijk 4 mei maken we bekend welke voorstellen kunnen deelnemen aan de pilots mbo-certificaten.

Presentaties, vragen en antwoorden, enzovoorts

Op een aparte webpagina vindt u alle werkdocumenten, zoals powerpointpresentaties, een overzicht van vragen en antwoorden, enzovoorts.

 

Lees meer >