Pilot met mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van opleidingen

Student en praktijkopleider

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van opleidingen te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden organiseert SBB van juni 2018 tot eind 2019 een pilot met veertien scholingstrajecten.

Doel van de pilot

Met de pilot toetsen onderwijs en bedrijfsleven de werkbaarheid van certificaten in de praktijk, brengen ze de mogelijke risico’s en kansen in kaart, en krijgen ze meer duidelijkheid over de condities waaronder dit nieuwe instrument kan worden vormgegeven.

Organisatie van de pilot

De pilot telt veertien scholingstrajecten. Elk traject bestaat uit een samenwerkingsverband van een of meer bekostigde of niet-bekostigde scholen, een of meer bedrijven en de desbetreffende sociale partners. Op basis van een concrete scholingsbehoefte ontwikkelt het samenwerkingsverband een scholingstraject voor de werknemers van de deelnemende bedrijven. De behaalde mbo-certificaten worden opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Onderdelen die in aanmerking komen

Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis hebben op de arbeidsmarkt en die bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten. SBB zal scholingstrajecten selecteren in verschillende arbeidsmarktsectoren en op verschillende kwalificatieniveaus.

Tijdpad

De pilot loopt van juni 2018 tot eind 2019. In het eerste halfjaar maken de samenwerkingsverbanden een selectie van onderdelen van de kwalificaties en treffen ze voorbereidingen voor de uitvoering, inclusief de examinering. Vanaf het najaar van 2018 worden de scholingstrajecten daadwerkelijk uitgevoerd bij de betreffende werkgevers. Eind 2019 volgen een evaluatie en een advies aan de minister van OCW.