Jaarplan SBB

Een praktijkopleider en twee studenten

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen waarvoor onderwijs en bedrijfsleven samenwerken in SBB. Lees in het kort, waar we in 2018 willen staan en wat we doen om dat te bereiken.

SBB staat voor een optimale mix van online dienstverlening en persoonlijk contact. Onze thema's zijn: investeren in kwaliteit, positioneren van producten en diensten, doelmatig werken en versterken van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

Ambities 2016-2018

SBB heeft de ambitie om in 2018 een toonaangevende organisatie te zijn. Leerbedrijven, studenten, onderwijs en stakeholders zijn zeer tevreden over onze resultaten, producten en dienstverlening. Ze zien de toegevoegde waarde van onze organisatie.

De komende jaren maakt SBB de relatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven transparant. Wij laten veranderingen zien op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in beroepen en consequenties voor stages en leerbanen. Dat doen we op een onafhankelijke, professionele, toekomstgerichte en innovatieve manier.

In 2018:

 • levert SBB aansprekende resultaten, waar het gaat om passende stages en leerbanen en actuele kwalificatiedossiers
 • is SBB het expertisecentrum voor het beroepsonderwijs, met name op het gebied van beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie
 • is SBB een moderne toonaangevende organisatie met medewerkers die verbindend, adaptief en kundig zijn en die werken met passie, trots en plezier
 • waarderen studenten, scholen en leerbedrijven de toegevoegde waarde van SBB

Samenwerking

Binnen SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen in het bestuur, de thema-adviescommissies en de sectorkamers. We maken daar afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken, over de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en over de vormen van samenwerking. Ook verstrekken we gevraagde en ongevraagde adviezen aan onder meer de minister van OCW.

Vier thema-adviescommissies met deelnemers uit beroepsonderwijs en bedrijfsleven adviseren het bestuur over de thema’s Doelmatigheid, Kwalificeren en examineren, Beroepspraktijkvorming en Entree. In acht sectorkamers maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren.

De sectorkamers laten zich adviseren door hun achterban. Daarvoor zijn marktsegmenten ingericht. Via marktsegmenten komen belangrijke sectorale invloeden en ontwikkelingen op de agenda. Marktsegmenten handelen onder verantwoordelijkheid van de sectorkamer en staan los van het bestuur van SBB.

Beroepspraktijkvorming

De adviseurs praktijkleren van SBB erkennen de leerbedrijven volgens de criteria uit het reglement erkenning leerbedrijven. Ze brengen een persoonlijk bezoek aan elk bedrijf in Nederland dat voor het eerst wil worden erkend. Een nieuwe erkenning duurt maximaal tien werkdagen. Ook voeren de adviseurs kwaliteitsgesprekken met leerbedrijven. Die gesprekken kunnen leiden tot een nieuwe beoordeling.

Onze adviseurs praktijkleren onderhouden contact met de leerbedrijven en bezoeken deze zo nodig persoonlijk om vragen of problemen op te lossen. Ze werken nauw samen met scholen en verbinden docenten met vakmensen in de bedrijven. Om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, overleggen ze ook met stakeholders in de regio, zoals gemeenten en brancheorganisaties.

Het actuele aanbod van beschikbare stages en leerbanen publiceren we op Stagemarkt.nl. Studenten kunnen zoeken op regio en opleiding. Voor een optimale match tussen student en leerbedrijf tonen we de leermogelijkheden per stage en leerbaan. SBB zet zich ook in voor stages in het vmbo. Voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en van praktijkscholen hebben we het project Boris.

De komende jaren focust SBB op de professionaliteit van de leeromgeving in het bedrijf en op de versterking van de driehoek leerbedrijf-student-school. We zorgen dat we goed bereikbaar zijn via onze website en de Servicedesk voor de afhandeling van vragen. Klachten en bezwaren behandelen we met eenduidige procedures. Om de kwaliteit van leerbedrijven zichtbaar te maken ontwikkelen we een kwaliteitskaart.

Kwalificeren en examineren

SBB maakt zich sterk om scholen, leerbedrijven en examenleveranciers duidelijk inzicht te geven in wat mbo-studenten vandaag en in de toekomst moeten kunnen en kennen.

We ontwikkelen en onderhouden:

 • de diploma-eisen in het mbo, die we volgens de wet vastleggen in kwalificaties en kwalificatiedossiers
 • de daarbij behorende keuzedelen en koppelingen aan kwalificaties
 • de onderliggende sectorale examenafspraken in examenprofielen en de verantwoordingsdocumenten met informatie over de beroepen (beroepscompetentieprofielen)

Verder gaan we zorgen voor:

 • publicatie van herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen, inclusief verantwoordingsinformatie en examenprofielen
 • een centrale methodiek voor onderhoud en ontwikkeling van de kwalificatiestructuur, waarbij we de sectorale binding combineren met landelijke harmonisering
 • een centrale methodiek voor kwalitatieve monitoring van de arbeidsmarkt
 • advies aan onderwijs en bedrijfsleven over de herziene kwalificatiestructuur en ondersteuning bij de ontwikkeling en koppeling van keuzedelen die door derden zijn geïnitieerd
 • facilitering van de sectorkamers voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur

Arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie

SBB verzorgt onafhankelijke informatie over de kansen op de arbeidsmarkt, de stage- en leerbanenmarkt en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Die informatie stellen we beschikbaar aan studenten, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. De informatie is ook toepasbaar voor onze andere wettelijke taken: beroepspraktijkvorming en kwalificeren en examineren.

We verwerken de interne en externe bronnen in een datawarehouse. Onze producten zijn onder andere: