Jaarplan SBB 2019

Een praktijkopleider en twee studenten

De afgelopen drie jaar hebben beroepsonderwijs en bedrijfsleven als partners in SBB al veel bereikt. We zijn meer dan de som der delen en onze unieke positie wordt erkend. Deskundig en enthousiast dragen we bij aan goede en kansrijke mbo-opleidingen.

De komende jaren bouwen we verder om SBB nog meer toekomstbestendig te maken. Zo richten we ons op leven lang ontwikkelen. Door de voortgang op onder meer ICT-gebied ontstaan en veranderen beroepen, die vragen om andere kennis en vaardigheden. Er zijn bijvoorbeeld onvoldoende vakmensen die onze warmtepompen en zonnepanelen straks kunnen installeren. Of denk aan zorgrobot Lea, die de vakmannen en –vrouwen in de zorg op innovatieve wijze gaat ondersteunen.

Mbo-infrastructuur verder benutten

Als SBB leveren we een grote bijdrage door de bestaande mbo-infrastructuur verder te benutten. Bijvoorbeeld door het aantal leerbanen in de sectoren waar grote tekorten bestaan te vergroten – denk naast techniek en zorg ook aan bouw en horeca – en door mbo-certificaten voor volwassenen mogelijk te maken. We maken ons sterk voor werkzoekenden en werkenden die nog geen startkwalificatie bezitten en zich via het mbo laten bij- of omscholen.

Hét platform voor afspraken

Door onze wettelijke taken ongewoon goed te doen, efficiënter en slimmer te werken, de dienstverlening verder te moderniseren en te exploreren zijn we hét platform waar afspraken worden gemaakt over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Ambities

SBB is volop in beweging. We zetten ons in om creatieve oplossingen te vinden voor de vraagstukken van deze tijd. We hebben de ambitie om toonaangevend te zijn met dienstverlening in een optimale balans tussen online services en persoonlijk contact.

Onze samenwerkingsorganisatie maakt de relatie tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven transparant voor wat betreft zowel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in beroepen, als op het concrete niveau van stages en leerbanen. We doen dat op onafhankelijke, professionele, toekomstgerichte en innovatieve wijze. Op die manier zorgen we voor de verbinding tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Wettelijke taken ongewoon goed doen
In het jaarplan voor 2019 trekken we de lijn die we in 2018 met elkaar hebben ingezet consistent door. Het uitgangspunt is dat we onze wettelijke taken ongewoon goed doen, onder andere door het moderniseren van de dienstverlening. Denk aan efficiënter en slimmer werken, het positioneren van SBB als het expertisecentrum voor de stage- en arbeidsmarkt voor mbo’ers en het uitbouwen van onze rol als hét platform voor landelijke, sectorale en regionale samenwerking.

Leven lang ontwikkelen
In 2019 gaan we ook aan de slag met exploratiethema’s. Zo starten we rond het thema leven lang ontwikkelen een tijdelijke commissie onder leiding van voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof. De commissie gaat in kaart brengen wat er al gebeurt voor zowel jongeren, werkenden als werkzoekenden en zal onderzoeken hoe we leven lang ontwikkelen vanuit de wettelijke taken verder kunnen vormgegeven.

Anticyclisch opleiden
Een tweede exploratiethema is anticyclisch opleiden. De arbeidsmarkt is dynamisch en er zijn ontwikkelingen in de economie, demografie, technologie, enzovoorts. Met gerichte maatregelen gaan we concreet bijdragen aan het beperken van de gevolgen van conjuncturele schommelingen en het op peil houden van het opleiden van vakmensen.

Beroepspraktijkvorming

De beschikbaarheid van een toereikend aantal leerbedrijven van voldoende kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen – daarvoor maakt SBB zich sterk. Bovendien bevorderen we de kwaliteit van die erkende leerbedrijven.

In 2019 richten we ons, naast het erkennen van leerbedrijven, op de bevordering van de kwaliteit van leerbedrijven met als speerpunten de professionalisering van praktijkopleiders en het bestrijden van stagediscriminatie. Voor grote accounts en zzp’ers snijden we onze dienstverlening steeds meer toe op hun specifieke vraag. En we voeren een actie voor leerbanen om de bekendheid van de bbl als kansrijk perspectief te vergroten.

Kwaliteit
De verkiezing beste leerbedrijf en beste praktijkopleider is een jaarlijks terugkerend evenement. Ook optimaliseren we onze dienstverlening met de voortdurende verbetering van Stagemarkt.nl en MijnSBB. Verder zetten we ons in voor deskundigheidsbevordering van praktijkopleiders, delen we goede voorbeelden en gebruiken we de BPV Monitor als hét instrument om de kwaliteit van de bpv te meten en verbeteren.

Kwalificeren en examineren

SBB geeft scholen, leerbedrijven en examenleveranciers duidelijk inzicht in wat mbo-studenten nu en de komende jaren moeten kennen en kunnen. Kwalificatiedossiers en keuzedelen vormen hiervoor de basis.

We stellen ons ten doel om nog alerter te reageren op nieuwe ontwikkelingen en om de minister van OCW te adviseren over een flexibele kwalificatiestructuur als basis voor initieel onderwijs én voor leven lang ontwikkelen, met behoud van civiel effect en arbeidsmarktrelevantie. Zo richten we ons met drie pilots op vernieuwingstrajecten: ruimte voor de regio, cross-overs en onderdelen van een kwalificatie waaraan een mbo-certificaat kan worden verbonden (de pilot mbo-certificaten).

Een ander voorbeeld van flexibele benutting zijn de pilots voor praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. Daarmee richten we ons op werkzoekenden en werkenden voor wie het behalen van een mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of mbo-certificaat niet of nog niet haalbaar is. Dat doen we met de partners uit het sociale domein. Bovendien gaan we onderzoeken hoe beroepsonderwijs en bedrijfsleven meer aspecten van duurzaamheid in het mbo kunnen laten terugkomen. SBB neemt circulaire economie, net als digitalisering, klimaat- en energietransitie, op als standaard onderwerp in de ontwikkeling en het onderhoud van de kwalificatiestructuur.

Voor de sectorkamer Entree zijn zowel de aansluiting van Entree op de arbeidsmarkt als de doorstroom binnen het mbo speerpunten. Daarbij hoort ook het monitoren van de actualiteit en toepasbaarheid van het Entreedossier en het adviseren over uitvoeringsknelpunten, bijvoorbeeld voor keuzedelen of bpv.

Arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie

De regio’s en sectoren ondersteunen we bij een gerichte dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven over een doelmatig aanbod van opleidingen, dat aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt. Feiten en cijfers – geduid in de sectorkamer – zijn het vertrekpunt.

Ook in 2019 stellen we informatie beschikbaar aan studenten, beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere belanghebbenden over de arbeidsmarkt, de stagemarkt en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Voorbeelden zijn Kans op stage, leerbaan en werk; Studie in cijfers voor studiekiezers en begeleiders; de Basiscijfers Jeugd voor regionale belanghebbenden, samen met UWV; sectorkamer-, school- en regiorapportages; trendrapportages; en de website KiesMBO.nl.

Nieuwe werkwijze voor doelmatigheid
Eind 2018 stelde SBB een nieuwe werkwijze voor doelmatigheid vast, bedoeld om zicht te houden op opleidingen waar de arbeidsmarktrelevantie mogelijk in het geding is. Deze werkwijze wordt nu getest, geëvalueerd en geïmplementeerd. SBB zal onder andere duiden wat er mogelijk met de opleidingen aan de hand is, zodat besluitvorming op feiten kan worden gebaseerd in plaats van op meningen en beelden. Daarbij versterken we ook de samenwerking met UWV over regionale arbeidsmarktinformatie. Voor voorlichting over studiekeuze wijzen we studenten op de website KiesMBO.nl.

Samenwerking

In de sectorkamers van SBB maken beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken over de optimalisering van de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Via communities maken we de expertise meer toegankelijk.

De vertegenwoordigers van beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de negen sectorkamers van SBB bespreken onder meer de relevante sectorale ontwikkelingen rond de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en richten zich op het actueel houden van kwalificaties en keuzedelen. Verder bewaken de sectorkamers de hoeveelheid en de doelmatigheid van het aanbod van erkende leerbedrijven, ook voor het vmbo.

Valide en relevante informatie
Ook het inrichten en onderhouden van een relevant netwerk voor inhoudelijke expertise, trends, ontwikkelingen en draagvlak hoort tot de taken, evenals het beschikken over valide en relevante informatie over de arbeids- en onderwijsmarkt op zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Tot slot richten de sectorkamers zich op vragen en adviezen aan het bestuur en de thema-adviescommissies en op signalen uit de praktijk van scholen en leerbedrijven.

Additionele activiteiten

Onder de noemer additionele activiteiten maakt SBB zich in 2019 onder meer sterk voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap, Diplomawaardering en onderwijsvergelijking, het Stagefonds Zorg en de Toetsingskamer. Voor jongeren uit het vso en praktijkonderwijs voor wie vervolgonderwijs en het behalen van een mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) niet haalbaar is, gaan we door met dienstverlening voor speciale doelgroepen.