Waarom dit dossier?

Binnen de niveau 2-doelgroep is vaak sprake van vervroegde schooluitval. Een veelgehoorde reden is dat studenten het lastig vinden om al op jonge leeftijd een opleiding te kiezen voor een specifiek beroep of dat ze meer tijd nodig hebben om zich te oriënteren.

Een sectordoorsnijdend kwalificatiedossier was bedoeld om meer ruimte te bieden voor oriëntatie, zodat studenten die dat wilden deze keuze pas op een later moment hoefden te maken en tegelijkertijd werden opgeleid voor herkenbaar vakmanschap en een arbeidsmarktrelevant diploma.

Het dossier zou de positie van de student versterken op het gebied van zelfredzaamheid, doorstroom naar een volgend mbo-niveau en uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarnaast zou een dossier met gemeenschappelijke werkprocessen zorgen voor meer wendbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het beoogde dossier zette in op duurzame inzetbaarheid, waarbij werknemers beschikken over een bredere set aan vaardigheden en leerervaringen dan 'alleen' hun uitstroomrichting. Dit moest ze de mogelijkheid geven makkelijker over te stappen in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt.

Wat besloot het bestuur?

De bedoeling om de oriëntatiemogelijkheid van een bepaalde groep studenten op niveau 2 te faciliteren en de wendbaarheid te bevorderen, zodat meer studenten gemotiveerd een startkwalificatie behalen, wordt door alle partijen onderschreven en krijgt een go.

Maar mede gebaseerd op de adviezen van de betrokken sectorkamers krijgt de doorontwikkeling van de huidige constructie van een sectordoorsnijdend dossier een no go.

Verder met twee lijnen

Het bestuur wenst een aangepaste, gefaseerde opdracht te definiëren om wel tegemoet te komen aan de bedoeling: meer studenten op niveau 2 met een startkwalificatie. Daarvoor ziet het mogelijkheden over twee lijnen die met elkaar samenhangen:

  • Beschrijf wat gelijk is. Bevorder bovendien mogelijkheden om kwalificaties op basis van nauw verwantschap te clusteren. Doe dat op een manier die logisch is voor sectoren, waarbij de basis herkenbaar blijft voor de beroepspraktijk.
  • Kom, buiten de kwalificatiestructuur om, tegemoet aan de wens van scholen om een oriëntatieperiode voor een specifieke groep studenten mogelijk te maken. De ruimte voor deze oriëntatie dient niet onnodig lang te zijn. Het is geen oriëntatiejaar, maar een periode van maximaal een halfjaar.

Hoe faciliteren we de oriëntatiemogelijkheid en bevorderen we de wendbaarheid?

Tijdpad

Het bestuur vraagt een nader uitgewerkt voorstel, dat het in de tweede helft van 2022 kan bespreken en daarna kan afstemmen met het ministerie van OCW. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en beroepsonderwijs gaat daarvoor zorgen.