Het ontwikkelen of actualiseren van een kwalificatiedossier telt acht stappen:

  1. Het bedrijfsleven is eerst aan zet. Voor welke beroepen moet er een opleiding komen, wat zijn de werkzaamheden, om hoeveel vakmensen gaat het, enzovoorts. Het bedrijfsleven verzamelt die informatie en dient het verzoek in bij de sectorkamer.
  2. De sectorkamer stuurt het verzoek aan de betrokken marktsegmenten, met de vraag om advies uit te brengen. Op basis van dat advies besluit de sectorkamer of zij SBB opdracht geeft om het kwalificatiedossier te ontwikkelen of actualiseren.
  3. De onafhankelijke Toetsingskamer van SBB voert een ingangstoets uit. Dat doet zij volgens het Toetsingskader. Het team Kwalificeren en examineren van SBB bereidt de ingangstoets voor. Als de Toetsingskamer akkoord is start het ontwikkelproces.
  4. De sectorkamer bepaalt welke deskundigen SBB erbij betrekt. Het bedrijfsleven beoordeelt de herkenbaarheid van het beroep en de uitvoerbaarheid voor beroepspraktijkvorming. Het onderwijs kijkt naar de uitvoerbaarheid voor onderwijs en examinering.
  5. Als het conceptkwalificatiedossier klaar is, doet de Toetsingskamer van SBB een eindtoets volgens het Toetsingskader. Bij akkoord stuurt zij het concept voor validering naar de sectorkamer.
  6. De sectorkamer laat zich opnieuw adviseren door de marktsegmenten en overlegt eventueel met andere sectorkamers. Als de sectorkamer het bestuur positief adviseert, de validering, publiceert de Toetsingskamer het concept op de website.
  7. Het algemeen bestuur van SBB legitimeert het kwalificatiedossier. Dat doet het op basis van het advies van de sectorkamer en de Toetsingskamer. Vervolgens dient het bestuur het dossier in bij de minister van OCW.
  8. De minister van OCW stelt het kwalificatiedossier vast met publicatie in de Staatscourant. Dat gebeurt meestal rond 1 oktober. Tot slot publiceert SBB het definitieve kwalificatiedossier op de website van SBB.