Aanvragen White Label SBB

Student en praktijkopleider op de bouwplaats

Heeft u als mbo-school interesse in White Label SBB? Vraag het nu aan. Als u besluit te gaan werken met White Label dan stellen wij een contract op waarin de afspraken over het gebruik van de data worden vastgelegd. Een voorbeeld van een contract vindt u onderaan deze pagina.

Licentievoorwaarden

SBB behoudt zich het recht voor om vanwege haar moverende redenen geen licentie-overeenkomst aan te gaan met een tot de doelgroep behorende tussenpersoon of onderwijsinstelling.

Uitgangspunten
 1. Stagemarkt is een openbaar register met erkende leerbedrijven. Het primaire doel van Stagemarkt is, zoals vastgelegd in artikel 7.2.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dat het voor mbo-studenten en mbo-instellingen inzichtelijk is welke leerbedrijven erkend zijn. 
 2. Stagemarkt bevat persoonsgegevens (gegevens praktijkopleiders en eenmansbedrijven) en valt derhalve onder de reikwijdte Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Verwerking van de gegevens die in Stagemarkt staan moet derhalve passen binnen de hierboven genoemde doelstelling.
 4. Het concept White Label is te beschouwen als een verwerking van persoonsgegevens.
Doelgroep
 1. Onderwijsinstellingen, te weten: roc’s, vakinstellingen, niet-bekostigd mbo-onderwijs en ho- instellingen (vanwege associate degree).
 2. Tussenpersonen, met als afnemer de onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld Application Service Providers.  
Voorwaarden onderwijsinstellingen
 1. Niet- exclusief gebruiksrecht op de data.
 2. Gebruiksrecht is beperkt tot het inzien van informatie door de onderwijsinstelling/de studenten van de onderwijsinstelling en het opmaken van een BPVO. Andere verwerkingen zijn niet toegestaan.
 3. Data mogen niet op de server/cloud worden opgeslagen, ook niet in cache.
 4. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen zodat met inachtneming van de stand der techniek een passend beschermingsniveau verzekerd is.
 5. Datalekken dienen binnen 24 uur aan SBB gemeld te worden.
Voorwaarden tussenpersonen
 1. Niet- exclusief gebruiksrecht op de data.
 2. De informatie wordt alleen getoond aan onderwijsinstellingen. De eindgebruiker is dus een onderwijsinstelling. De data mogen derhalve op geen enkele ander manier gebruikt worden.
 3. De onderwijsinstellingen aan wie de tussenpersoon de informatie toont, dient een licentie-overeenkomst met SBB af te sluiten.
 4. De data mogen op geen enkele andere wijze verwerkt worden door de tussenpersoon. De data worden derhalve één op één getoond/doorgegeven aan de onderwijsinstelling. Het is niet toegestaan om een kopie van het databestand of delen daarvan te maken.
 5. De tussenpersoon geeft data door aan de onderwijsinstelling zonder daarvoor een vergoeding te vragen. De data mogen derhalve niet direct, dan wel indirect commercieel geëxploiteerd worden.
 6. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen zodat met inachtneming van de stand der techniek een passend beschermingsniveau verzekerd is.  De tussenpersoon is gecertificeerd voor ISO 27001.
 7. Datalekken dienen binnen 24 uur aan SBB gemeld te worden.

vraag White Label SBB aan