Begrippen en bronnen sectorkamerrapportages

Begrippen 

aantal studenten

Totaal aantal ingeschreven personen aan een bekostigde mboinstelling, in studiejaar 2017-2018 per leerweg.

aantal studenten per mbo-instelling

Aantal ingeschreven bol en/of bbl-studenten in de opleiding per mbo-instelling, in 2017-2018

aantal mbo-instellingen met ingeschreven studenten

Aantal mbo-instellingen dat deze opleiding aanbiedt en studenten ingeschreven heeft staan, in 2018-2019

arbeidsmarktinstroom

Het aandeel gediplomeerden dat instroomde op de arbeidsmarkt. Tot de arbeidsmarktinstroom wordt het volgende gerekend: aantal gediplomeerden 2015 - 2016, minus doorstromers naar het bekostigd mbo en hbo, minus gediplomeerden die aangeven iets anders te zijn gaan doen dan werken, minus gediplomeerden die zijn blijven werken bij het leerbedrijf, plus gediplomeerden die na doorstroom naar het hbo binnen een jaar uitvallen.

beschikbaar voor werk na diploma

Het aandeel mbo-gediplomeerden in 2017/2018 dat niet is doorgestroomd binnen het mbo- of ho-onderwijs in 2018/2019.

BPV Monitor

Met de BPV Monitor brengt SBB de kwaliteit van stages en leerbanen in kaart per beroepsopleiding en regio. De resultaten betreffen de periode van het kalenderjaar 2018.

bpv-overeenkomsten (bpvo’s)

Aantal afgesloten praktijkovereenkomsten in het schooljaar 2017/2018. Hierin zijn de afspraken tussen student, school en erkend leerbedrijf vastgelegd.

concurrentie baanwisselaars

De mate waarin gediplomeerde mbo-schoolverlaters concurrentie ondervinden van baanwisselaars bij het vinden van werk.

concurrentie NWW

De mate waarin gediplomeerde mbo-schoolverlaters concurrentie ondervinden van kortdurig, dus korter dan zes maanden, niet-werkend werkzoekenden bij het vinden van werk.

erkenningen

Aantal geldige erkenningen op peildatum 1-2-2019. Een erkenning betreft een kwalificatie waarvoor beroepspraktijkvorming verzorgd mag worden door een leerbedrijf.

gediplomeerden

Aantal personen dat in studiejaar 2015-2016 een volwaardig mbo-diploma heeft behaald aan een bekostigde mbo-instelling.

gediplomeerden/opleidingen per kans categorie

Aantal gediplomeerden en aantal opleidingen waarvoor de betreffende kans op werk geldt.

De vijf typeringen voor de kansen hebben de volgende betekenis: 5: goede kansen, 4: ruim voldoende kansen, 3: voldoende kansen, 2: matige kansen en 1: geringe kansen. 

kans op stage/leerbaan

Kans op stage/leerbaan geeft informatie over de kansen die mbo-studenten hebben op het vinden van een stage (vool bol-studenten) of een leerbaan (voor bbl-studenten) in de arbeidsmarktregio waar zij wonen.

De kansen worden per opleiding en voor de afzonderlijke UWV-arbeidsmarktregio's bepaald. Dat betekent dat de kansen van studenten niet specifiek betrekking hebben op een school, maar op de plaats waar studenten wonen en bedrijven zijn gehuisvest. SBB vernieuwt deze informatie ieder jaar.

De vijf typeringen voor de kansen hebben de volgende betekenis: 5: goede kansen, 4: ruim voldoende kansen, 3: voldoende kansen, 2: matige kansen en 1: geringe kansen. 

Op de website staat de kans op stage/leerbaan voor het jaar 2019.

kans op werk

Dit is de toekomstige kans op werk in een regio voor een gediplomeerde schoolverlater op het niveau en in het verlengde van de opleiding als de student nu start met de opleiding. Voor een eenjarige opleiding is dat de kans op werk na een jaar, voor een tweejarige opleiding na twee jaar, etc.

leerbedrijven

Aantal (vestigingen van) bedrijven of organisaties met één of meer geldige erkenningen op 1-2-2017, om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor het beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

leerbedrijven sectorkamer/marktsegment

Totaal aantal leerbedrijven binnen de sectorkamer/het marktsegment waartoe de opleiding behoort

leerbedrijven opleiding

Totaal aantal leerbedrijven met een erkenning voor de opleiding

leerbedrijven waarvan actief (%)

Percentage leerbedrijven dat in schooljaar 2017/2018 één of meer studenten voor de beroepspraktijkvorming (bpv) heeft begeleid.

niveau 1 en 2

Aantal ingeschreven studenten voor opleidingen op mbo-niveau 1 en 2.

niveau 3 en 4

Aantal ingeschreven studenten voor opleidingen op mbo-niveau 3 en 4.

ontwikkeling aantal studenten

Ontwikkeling aantal gediplomeerden dat instroomt op de arbeidsmarkt, in 2023 ten opzichte van 2019

ontwikkeling instroom

Ontwikkeling aandeel gediplomeerden dat instroomt op de arbeidsmarkt, 2017 - 2021 ten opzichte van 2015.

ontwikkeling stages/leerbanen

De verwachting dat het aanbod van stages/leerbanen bij bedrijven in 2017 ten opzichte van 2016 zal dalen, gelijk zal blijven of zal toenemen.

ontwikkeling vacatures

Ontwikkeling vacatures geschikt voor schoolverlaters, 2017 - 2021 ten opzichte van 2015.

percentage negatief/positief

Aandeel praktijkopleiders en studenten dat negatief dan wel positief oordeelt over de volgende onderdelen: afspraken, begeleiding leerbedrijf, begeleiding opleiding, en voorbereiding.

rapportcijfer

Het gemiddelde rapportcijfer dat praktijkopleiders en studenten geven als beoordeling van de bpv.

studenten bbl

Aantal ingeschreven studenten in de beroepsbegeleidende leerweg, waarbij de beroepspraktijkvorming tenminste 610 klokuren beslaat, de begeleide onderwijstijd minimaal 200 uren en 40 uren moeten bestaan uit bpv of begeleide onderwijstijd.

studenten bol

Aantal ingeschreven studenten in de beroepsopleidende leerweg. Deze biedt volledig dagonderwijs met beroepspraktijkvorming, waarbij urennormen van kracht zijn voor het minimum te volgen bpv uren per opleiding. namelijk van geen minimum (Entree-opleiding), 250 uren (1-jarige opleiding), 450 uren (2-jarige opleiding), 900 uren(drie-jarige opleiding) en 1.350 uren (4-jarige opleiding).   

totaal aantal studenten

Totaal aantal ingeschreven personen aan een bekostigde mboinstelling, in studiejaar 2016-2017.

vacatures op mbo-niveau

Het aantal nieuw ontstane vacatures op mboniveau van september 2015 tot en met augustus 2016, zoals door vacaturebron Jobfeed geregistreerd.

vacatures schoolverlaters

Vacatures geschikt voor gediplomeerde mbo-schoolverlaters in 2019. 

werk ≥ 12 uur CBS

De mate waarin studenten werk vinden na de opleiding wordt door twee indicatoren weergegeven: CBS en ROA. De kolom CBS ≥ 12 toont het aandeel gediplomeerden dat een jaar na het schooljaar van afstuderen beschikbaar is op de arbeidsmarkt (dus bijvoorbeeld niet opnieuw onderwijs volgt) en betaald werk heeft als werknemer voor 12 uur of meer per week. 

werk ≥ 12 uur ROA

ROA baseert dit gegeven op een jaarlijks onderzoek onder mbo-schoolverlaters. Hierin vraagt ROA naar de positie op de arbeidsmarkt anderhalf jaar na afstuderen. Aan respondenten die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt wordt gevraagd of zij een baan hebben van 12 uur of meer. 

 

werk ≥ 12 uur op niveau ROA

ROA baseert dit gegeven op een jaarlijks onderzoek onder mbo-schoolverlaters. Hierin vraagt ROA naar de positie op de arbeidsmarkt anderhalf jaar na afstuderen. Ook is gevraagd of het werkniveau in deze baan minimaal gelijk is aan het gevolgde opleidingsniveau. Het percentage is gebaseerd op de groep schoolverlaters met een baan van 12 uur of meer.
 

Bronnen

DUO, bewerking SBB

 • studenten en gediplomeerden 2016 - 2017
 • mbo-instellingen en studenten, 2016 - 2017
 • BPV-overeenkomsten (bpvo’s), 2017
 • beschikbaar voor werk na diploma, o.b.v. doorstroom onderwijs, 2015/16 - 2016/17

DUO Onderwijsonderzoek, bewerking SBB

 • arbeidsmarktinstroom mbo-verlaters, 2013 - 2015

CBS, bewerking SBB

 • concurrentie baanwisselaars, 2015
 • werk ≥ 12 uur CBS, 2015

Jobfeed, bewerking SBB

 • vacatures op mbo-niveau 2016
 • vacatures schoolverlaters 2016

ROA, bewerking SBB

 • werk ≥ 12 uur ROA, 2015
 • werk ≥ 12 uur op niveau ROA, 2015

SBB, 2017

 • kans op stage/leerbaan, 2017
 • kans op werk, 2017
 • leerbedrijven en erkenningen, 2017
 • ontwikkeling stages/leerbanen, 2016
 • BPV Monitor, 2016

UWV, bewerking SBB

 • concurrentie NWW, 2015