Resultaten leerbedrijvenenquête Kans op werk 2018

Praktijkopleider en student schilderen

De enquête Kans op werk onder leerbedrijven draagt bij aan het in kaart brengen van de kans op werk voor mbo-studenten. De enquête wordt gebruikt om de statistische informatie uit andere bronnen aan te vullen. Met deze informatie kunnen we studenten en scholen goed informeren welke beroepen en opleidingen de beste kansen op de arbeidsmarkt bieden en dragen we eraan bij, dat bedrijven de vakmensen krijgen die ze nodig hebben. In 2018 verleenden ruim 13.200 bedrijven hun medewerking aan deze enquête en vulden in totaal ruim 20.400 vragenlijsten in voor maximaal twee mbo-functies.

Aanbod en invulling vacatures

Vier van de tien bedrijven geven aan dat ze de afgelopen twaalf maanden ten minste één vacature hadden voor de mbo-functie(s) die in de enquête werden voorgelegd. Dit was met name het geval binnen de richting Techniek en gebouwde omgeving en Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem. Binnen Specialistisch vakmanschap en ICT en creatieve industrie was minder vaak sprake van de betreffende mbo-vacatures.

De beschikbare vacatures zijn relatief het meest ingevuld door een werkzoekende met de specifieke werkervaring, vooral binnen de richting ICT en creatieve industrie en Zorg, welzijn en sport. In een kwart van de gevallen is de vacature ingevuld door een recent gediplomeerde van de specifieke opleiding. Dit speelt met name binnen de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid, terwijl dit bij Voedsel, groen en gastvrijheid het minst het geval is.

Verwachte vacatureontwikkeling

Bijna 40 procent van de leerbedrijven verwacht dat het aantal vacatures voor de voorgelegde mbo-functies de komende twaalf maanden zal toenemen. Voor de komende vijf jaar verwacht de helft van de bedrijven een vacaturegroei. Vooral binnen de richting Techniek en gebouwde omgeving wordt een stijging van het aantal vacatures verwacht. Ruim een kwart van de bedrijven verwacht een vacaturedaling, vooral binnen de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid en Specialistisch vakmanschap.

Als belangrijkste reden voor een verwachte vacaturestijging de komende vijf jaar wordt een uitbreiding van (bedrijfs)activiteiten genoemd. Dit geldt vooral binnen de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid en ICT en creatieve industrie. Als belangrijkste reden voor een verwachte vacaturedaling de komende vijf jaar wordt een verandering van (bedrijfs)activiteiten genoemd, met name in de richting Handel en ICT en creatieve industrie.

Geschiktheid vacatures voor recent gediplomeerden

Bijna de helft van de bedrijven verwacht dat toekomstige mbo-vacatures geschikt zullen zijn voor recent gediplomeerden, en dan vooral voor gediplomeerden van de specifieke opleiding. Vooral voor vacatures binnen Specialistisch vakmanschap is het van belang dat gediplomeerden de specifieke opleiding hebben gevolgd.

Verwachte verhoging gewenste opleidingsniveau

Iets meer dan de helft van de leerbedrijven verwacht de komende drie jaar een stijging van het gewenste opleidingsniveau voor de voorgelegde mbo-functies. Het grootste deel van de bedrijven doelt daarbij op het huidige mbo-niveau met extra instroomeisen (bijvoorbeeld certificaten). Dat geldt vooral voor opleidingen binnen de richting Voedsel, groen en gastvrijheid, Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem en Techniek en gebouwde omgeving. Voor de richting Zakelijke dienstverlening en veiligheid geldt dat in veel mindere mate. Daar wordt vooral een verhoging naar een niveau tussen mbo en hbo verwacht.