Waarom deze applicatie

SBB heeft met scholen en sectoren afgesproken dat zij zorgt voor een goede aansluiting van mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. Bepaalde informatie op deze website kan aanleiding zijn om een overleg over doelmatigheid te starten. Het is belangrijk om te weten dat alle gegevens een agenderende en signalerende functie hebben. Zij vellen geen oordeel over de mate waarin sprake is van een (on)doelmatig opleidingsaanbod.

SBB en doelmatigheid

Binnen SBB zijn het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten hierbij is het thema (macro)doelmatigheid. Onder macrodoelmatigheid verstaat SBB ten eerste dat het opleidingsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Ten tweede betekent doelmatigheid dat publieke en private middelen effectief worden ingezet om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te waarborgen.

Startpunt van dialoog

Een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk om samen tot een doelmatig opleidingsaanbod te komen. SBB is van mening dat feiten en cijfers, erkend door onderwijs en bedrijfsleven, van essentieel belang zijn om deze dialoog goed te kunnen voeren. SBB vindt het ook belangrijk dat onderwijs en bedrijfsleven over dezelfde gegevens kunnen beschikken. Daarbij past het voorbehoud dat arbeidsmarktprognoses geen garanties kunnen geven.