Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over doelmatigheid.

Wat vind ik op deze applicatie?

Op deze applicatie vindt u informatie over het opleidingsaanbod van scholen en de arbeidsmarktperspectieven na diplomering. De pagina's geven onder andere informatie over de volgende indicatoren:

  • Aantal studenten dat staat ingeschreven.
  • Aantal studenten dat een diploma heeft behaald.
  • Procentuele doorstroom van gediplomeerden binnen het mbo en naar het hbo.
  • Heeft de student werk?
  • Heeft de student werk op niveau?
  • Heeft de student kans op werk in het verlengde van de opleiding?

Waarom ontwikkelde SBB deze applicatie?

SBB ontwikkelde deze applicatie omdat zij vindt dat feiten en cijfers, erkend door onderwijs en bedrijfsleven, van essentieel belang zijn voor een goede dialoog tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Deze applicatie biedt bezoekers de gelegenheid om actuele en gedetailleerde informatie te vinden. Op deze manier beschikken alle partijen over dezelfde informatie.

Wat kan ik doen met de informatie op deze applicatie?

Scholen kunnen de informatie gebruiken om een doelmatig opleidingsportfolio op te stellen. Ook kunnen de gegevens aanleiding zijn om bij een of meer opleidingen te laten onderzoeken of (aanvullende) maatregelen nodig zijn. De informatie is ook bruikbaar als startpunt voor het overleg in de regio tussen het bedrijfsleven, scholen en stakeholders. Onderwerp van gesprek kan dan zijn het starten, inkrimpen, stoppen of verplaatsen van opleidingen.

Wat verstaat SBB onder doelmatigheid?

Onder doelmatigheid verstaat SBB ten eerste dat het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Ten tweede betekent het dat publieke en private middelen effectief worden ingezet om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te waarborgen.

Geven de gegevens op deze pagina's een oordeel over de mate waarin sprake is van een (on)doelmatig opleidingsaanbod?

Nee, het is belangrijk om te weten dat de rapportages en de gegevens op deze pagina's een agenderende en signalerende functie hebben. Zij geven geen oordeel over de mate waarin sprake is van een (on)doelmatig opleidingsaanbod.