Uitgangspunten en begrippen

Op deze pagina vindt u de uitgangspunten en begrippen die op de website worden gebruikt.

Celvulling

Aantallen kleiner dan 10 worden niet getoond. Ook wordt er aanvullend geen percentage weergegeven indien het aantal, waarop de doorstroom wordt berekend, lager is dan 10. In deze gevallen wordt in de cel ‘n<10’ getoond. Indien er geen informatie is om weer te geven wordt dit aangegeven met ‘-’, tenzij deze in de kolom Kans op stage of Kans op werk staat. Dan staat een ‘-’ voor een matige kans.

Crebo koppeltabel

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB (met kenniscentra) en MBO Raad hebben een gezamenlijke crebo-koppeltabel gemaakt. In die tabel worden de beroepen (crebo’s) van een  opleidingsjaar als uitgangspunt genomen en alle voorgangers worden daaraan gekoppeld.

Crebo-codes die naar vergelijkbare beroepsopleidingen verwijzen, zijn aan elkaar gerelateerd. De tabel is alleen bedoeld voor het maken van analyses en rapportages. Het is geen leidraad om het onderwijs in te richten of om vast te stellen welke naam op het diploma vermeld wordt.

Op basis van deze koppeltabel zijn oude en nieuwe opleidingen in deze rapportage samengevoegd. De tabel is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl/crebo_overzichten.html.

Domein

Samenhangend geheel van kwalificatiedossiers die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken. Er zijn in totaal zestien domeinen.

Kanstyperingen Kans op Werk, Kans op Stage en Kans op Leerbaan

De typeringen op het niveau van kwalificatiedossier en domein zijn het gemiddelde van de onderliggende kwalificaties. De gegevens zijn gebaseerd op arbeidsmarktregio van de hoofdvestiging van de school.

De vijf typeringen voor kans op werk, stage en leerbaan hebben de volgende betekenis:

  • ++ goede kansen
  • + ruim voldoende kansen
  • = voldoende kansen, evenwicht
  • - matige kansen
  • -- geringe kansen

Kwalificatie

Een kwalificatie legt vast wat een beginnend beroepsbeoefenaar aan het eind van de opleiding moet kunnen en kennen voor het diploma.

Kwalificatiedossier

Een kwalificatiedossier is een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven.

Leerweg

Het mbo kent twee leerwegen. De beroepsopleidende leerweg (bol) is opgebouwd uit een onderwijsdeel en een praktijkdeel (minimaal 20% en maximaal 60 procent van de onderwijstijd). De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bestaat uit minimaal 60 procent praktijktijd. Studenten die alleen een examen afleggen, maar geen onderwijs volgen, worden geregistreerd als extraneus. De studenten die verschillende leerwegen volgen (bol en bbl), zijn op deze website samengevoegd.

Niveau

Het mbo-onderwijs kent vier onderwijsniveaus. Niveau 1 is het assistentenniveau, niveau 2 het basisberoepsniveau, niveau 3 vakniveau, niveau 4 middenkader of specialistenniveau. Gediplomeerden van een mbo-opleiding op niveau 4 kunnen doorstromen naar het hbo.

Schoolregio

De regio van de school is gebaseerd op de hoofdvestiging van de school, niet per locatie. SBB hanteert de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s die het UWV heeft vastgesteld. Deze indeling wordt jaarlijks onderhouden en gepubliceerd in de Staatscourant.

Weergegeven opleidingen

Op de website zijn alleen opleidingen opgenomen waaraan sinds 1 oktober 2012 minimaal één student stond ingeschreven.

Woonregio

Bij de woonregio is uitgegaan van het bekende postadres van de student. SBB hanteert de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s die het UWV heeft vastgesteld. Deze indeling wordt jaarlijks onderhouden en gepubliceerd in de Staatscourant.