Regioschets Zuidoost-Brabant

Ontwikkeling banen in Zuidoost-Brabant

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zuidoost-Brabant 329.000 banen verwacht. Vooral in industrie, zorg & welzijn, uitzendbureaus, specialistische zakelijke diensten en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland is de industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Zuidoost-Brabant neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, uitzendbureaus, ICT en industrie dragen stevig bij aan de regionale banengroei. De sectoren zorg & welzijn en ICT kennen relatief de sterkste groei.

In de landbouw neemt het aantal banen in 2020 af. In tegenstelling tot veel andere regio’s, waar de werkgelegenheid daalt, wordt een stabilisatie verwacht van het aantal banen in de financiële diensten.

“De economische groei in de regio ligt al geruime tijd boven het landelijk gemiddelde. De stad Eindhoven heeft een grote aantrekkingskracht en dat wordt zichtbaar in een sterke toename van het aantal inwoners. Sinds 2000 is het aantal inwoners met 30 duizend gegroeid tot ruim 230 duizend in 2019. Volgens het CBS dankt Eindhoven de bevolkingsgroei voor een belangrijk deel aan de aantrekkingskracht op jongeren uit de omgeving. Geconstateerd wordt dat veel toestromende studenten in Eindhoven en omliggende gemeenten blijven wonen en werken. Daarnaast trekt de regio ondernemers, investeerders en kenniswerkers uit binnen- en buitenland.” Gerald Ahn (arbeidsmarktadviseur, UWV).

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 18.640 vacatures op mbo-niveau in de regio, 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zuidoost-Brabant is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en groothandel en internationale handel. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 12.330 mbo-studenten, een stijging van 3 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.880. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, retail, metaal en metalektro, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zuidoost-Brabant en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zuidoost-Brabant, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zuidoost-Brabant blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.