Regioschets Zuid-Limburg

Ontwikkeling banen in Zuid-Limburg

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zuid-Limburg 270.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn zorg & welzijn, industrie en overige zakelijke diensten sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Zuid-Limburg neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de sectoren groothandel, zakelijke diensten, detailhandel en ICT dragen relatief stevig bij aan de regionale banengroei. Na zorg & welzijn is de relatieve groei het sterkst in de sectoren ICT en groothandel. De twee laatstgenoemde sectoren zijn ten opzichte van het landelijke gemiddelde minder sterk vertegenwoordigd in Zuid-Limburg.

“Zuid-Limburg beweegt in sterke mate mee met de landelijke conjunctuur, waardoor er (vaak) sprake is van iets hogere economische groei in perioden van hoogconjunctuur en een dieper dal ten tijde van laagconjunctuur. De oorzaak hiervan is volgens het CBS voor een groot deel te verklaren vanuit de sectorstructuur die relatief laag gediversifieerd is. Daarnaast is de regio in sterke mate afhankelijk van de export en daarmee vatbaar voor ontwikkelingen van de wereldhandel.” Gerald Ahn (arbeidsmarktadviseur, UWV).

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met een krimpende werkgelegenheid. In 2020 wordt ook rekening gehouden met een afname van het aantal banen in de sectoren horeca, industrie en transport.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 20.780 vacatures op mbo-niveau in de regio, 26 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zuid-Limburg  is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en groothandel en internationale handel. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 13.900 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 25 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 4.200. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, retail, entree, procesindustrie en laboratoria, en ict.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zuid-Limburg en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zuid-Limburg, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zuid-Limburg blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.