Regioschets Zuid-Holland Centraal

Ontwikkeling banen in Zuid-Holland Centraal

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zuid-Holland Centraal 126.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, uitzendbureaus en specialistische zakelijke diensten zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn landbouw, detailhandel en ICT sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Zuid-Holland Centraal neemt vooral het aantal banen toe in de grote sectoren zorg & welzijn en detailhandel. Andere sectoren met een relatief sterke groei zijn ICT, bouw en onderwijs. In aantallen is hun bijdrage aan de banengroei minder dan die van zorg & welzijn en detailhandel.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De krimp bij de industrie is zowel absoluut als relatief sterker dan bij de transportsector en de financiële diensten. Doordat dit relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Zuid-Holland Centraal beperkt.

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 8.360 vacatures op mbo-niveau in de regio, 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zuid-Holland Centraal is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 8.900 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.650. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, gastvrijheid, retail en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zuid-Holland Centraal en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zuid-Holland Centraal, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke vakkennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zuid-Holland Centraal blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

“Bedrijven, sectoren, gemeenten, UWV en onderwijs werken samen om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Arbeidsmarkt en onderwijs zijn thema’s die nauw verbonden zijn met een toekomstbestendige economie. Het gaat daarnaast om het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en diversiteit binnen arbeidsorganisaties: mensen die nú langs de kant staan, laten meedoen. De regio kent een relatief tekort aan werkgelegenheid. Het is daarom van belang om over de regiogrenzen heen te kijken. Toekomstige toetreders tot de arbeidsmarkt kunnen hun positie optimaliseren door beschikbare informatie te betrekken bij hun studie- en beroepskeuze.” Jean-Paul Biever (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.