Regioschets Zuid-Holland Centraal

Impact coronacrisis op economie en arbeidsmarkt

Na jaren van economische groei, groeide de economie al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis minder snel. Er was geen sprake van economische krimp, maar wel van een afnemende groei. De daling van de werkloosheid stagneerde. Economisch mindere tijden waren dus (waarschijnlijk) in aantocht. Het uitbreken van de coronacrisis heeft dit proces echter versterkt en versneld. Hoe snel Nederland en de rest van de wereld het effect van de coronacrisis te boven komen hangt af van een aantal factoren. Komt er snel een vaccin? Volgt er weer een nieuwe golf besmettingen? Hoe gedraagt het virus zich in andere delen van de wereld? Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op de economie en arbeidsmarkt in Zuid-Holland Centraal.

Jongeren sterk geraakt door coronacrisis

De impact van de coronacrisis blijkt ook uit de WW-cijfers. In de eerste maanden na het ingaan van de maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk toe. Het aantal jongeren was hierin naar verhouding oververtegenwoordigd. Zij verloren aan het begin van de coronacrisis vaker hun baan dan de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in de periode maart tot en met augustus is in Zuid-Holland Centraal in 2020 ruim drie keer hoger dan in 2019. Dit komt door twee factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat. Naarmate een crisis langer duurt komt ook de werkgelegenheid van mensen met vaste contracten meer onder druk te staan. Omgekeerd geldt voor veel jongeren dat ze relatief snel weer aan het werk komen wanneer de economie aantrekt. Veel werkgevers zijn eerder geneigd jongeren aan te nemen dan ouderen als de arbeidsmarkt ruimer wordt.

Stagetekorten in het mbo

Ook op de stagemarkt is de impact van corona zichtbaar. SBB maakt de tekorten aan stages en leerbanen inzichtelijk in het kader van het actieplan stages/leerbanen. Op dit moment (begin maart) zijn er ruim 22.000 tekorten landelijk. In regio Zuid-Holland Centraal zijn er momenteel geen tekorten gemeld.

Arbeidsmarktspanning: vraag versus aanbod

Door de maatregelen die in maart 2020 ter preventie van een verdere verspreiding van het coronavirus werden genomen, daalde het aantal vacatures snel en steeg ook het aantal WW-uitkeringen flink. Dat leidde er in het eerste kwartaal van 2020 al toe dat er niet langer sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Zowel landelijk als in Zuid-Holland Centraal was de arbeidsmarktspanning in het eerste kwartaal van 2020 ‘gemiddeld’, wat inhoudt dat de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten redelijk met elkaar in evenwicht zijn. In het tweede kwartaal nam de spanning op de arbeidsmarkt verder af. De typering bleef voor heel Nederland en voor Zuid-Holland Centraal echter gemiddeld.

Beroepen op middelbaar beroepsniveau waar het lastig is om werk in te vinden zijn onder andere administratieve en financiële beroepen. Denk daarbij aan ondersteunend secretarieel medewerkers en secretaresses, maar ook aan receptionisten & telefonisten en financieel-administratief medewerkers. Tegelijkertijd zijn er ook nog kansrijke beroepen waar op middelbaar beroepsniveau meer vraag dan aanbod voor is. Het gaat dan bij technische beroepen om monteurs, elektriciens en timmerlieden. Bij zorgberoepen betreft het verzorgenden IG, verpleegkundigen en woon- en groepsbegeleiders.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland Centraal, zie Regio in Beeld en andere regionale publicaties.

“Arbeidsmarktinformatie betrekken bij studie- en beroepskeuze helpt weloverwogen keuzen te maken. Wie zijn of haar diploma haalt, is nog niet klaar. Een diploma is de start van een loopbaan. Een leven lang ontwikkelen is noodzaak om aan de slag te blijven. Het is belangrijk dat mensen zich voortdurend ontwikkelen en kansen grijpen, ook als dat een overstap kan betekenen naar een ander beroep dat aansluit op de eigen talenten.” Jean-Paul Biever (Arbeidsmarktadviseur UWV).

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2020 ontstonden er 6.710 vacatures op mbo-niveau in de regio, een verschil van -19 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 23 procent. In de regio Zuid-Holland Centraal is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen Retail, Orde en veiligheid en Gespecialiseerde aanneming.

Mbo-studenten

In 2020-2021 telde de regio ruim 8.800 mbo-studenten, dit is een toename van 6 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 22 procent lager dan het gemiddelde in Nederland (25%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.585. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Gastvrijheid en Welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie het dashboard Basiscijfers Jeugd. Voor het volledige overzicht, zie de website van Kies mbo.