Regioschets Zuid-Kennemerland en IJmond

Ontwikkeling banen in Zuid-Kennemerland en IJmond

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zuid-Kennemerland en IJmond 147.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, detailhandel, industrie en specialistische zakelijke diensten zijn er veel banen van werknemers te vinden. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de industrie en detailhandel sterk vertegenwoordigd in deze regio. Dit komt voor een groot deel door de aanwezigheid van Tatasteel.

In Zuid-Kennemerland en IJmond neemt vooral het aantal banen in de zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook de industrie draagt stevig bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten, transport en landbouw vertoonden een jaar geleden ook al krimp. Doordat het relatief kleine sectoren zijn, is het effect op de totale banengroei in Zuid-Kennemerland en IJmond beperkt.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 8.920 vacatures op mbo-niveau in de regio, 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zuid-Kennemerland en IJmond is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 8.660 mbo-studenten, een stijging van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 2.700. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, gastvrijheid, retail, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zuid-Kennemerland en IJmond en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zuid-Kennemerland & IJmond, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zuid-Kennemerland en IJmond blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

“Werkzoekenden in Zuid-Kennemerland en IJmond profiteren ook van de grote werkgelegenheid van het nabijgelegen Groot Amsterdam. Werkzoekenden doen er dan ook verstandig aan ook in Groot Amsterdam te kijken bij het zoeken naar een baan, vooral voor ICT-beroepen en beroepen in de zakelijke dienstverlening” (Alexandra Benning, arbeidsmarktadviseur UWV).

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.