Regioschets Zeeland

Ontwikkeling banen in Zeeland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zeeland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zeeland 158.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, industrie, detailhandel, horeca en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de landbouw, horeca en industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Zeeland neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Ook groothandel en bouw dragen bij aan de regionale banengroei.

In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. De sector financiële diensten heeft al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komen nu industrie, transport, landbouw en openbaar bestuur bij.

“In Zeeland beperken de problemen bij het invullen van vacatures zich niet tot één of slechts enkele beroepsgroepen, maar is de spanning op de arbeidsmarkt breed voelbaar in alle beroepsklassen en op alle opleidingsniveaus.” Nicole van der Goorbergh (arbeidsmarktadviseur, UWV).

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 20.380 vacatures op mbo-niveau in de regio, 45 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zeeland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen gastvrijheid, retail en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 11.320 mbo-studenten, een stijging van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 34 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.680. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, entree, retail, metaal en metalektro, en gastvrijheid.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zeeland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zeeland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zeeland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.