Regioschets Zaanstreek-Waterland

Ontwikkeling banen in Zaanstreek/Waterland

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in Zaanstreek/Waterland ruim 110.000 banen verwacht. Vooral in detailhandel, zorg & welzijn, industrie, bouw en uitzendbureaus zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten die feitelijk in andere sectoren werken mee. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de bouw, detailhandel en industrie sterk vertegenwoordigd in deze regio.

In Zaanstreek/Waterland wordt voor 2020 een grote banengroei verwacht in de twee grootste sectoren, detailhandel en zorg & welzijn. Ook in de kleinere sectoren bouw, horeca en ICT is de groei sterk.

Het aantal banen neemt af in de industrie en in de twee regionaal kleinste sectoren, financiële diensten en landbouw.

“Voor Zaanstreek/Waterland is ook de nabijheid van de regio Groot-Amsterdam een belangrijke factor. 40% van alle werkenden in de regio reist voor zijn of haar baan naar Groot-Amsterdam.” Erik Stam (Arbeidsmarktadviseur UWV)

Stijging aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 6.780 vacatures op mbo-niveau in de regio, 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In Zaanstreek/Waterland is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en transport en logistiek. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.         

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio bijna 10.400 mbo-studenten, een stijging van 2 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 29 procent iets hoger dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 3.250. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, retail, ict, entree, en welzijn.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor Zaanstreek/Waterland en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in Zaanstreek/Waterland, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In Zaanstreek/Waterland blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.