Regioschets West-Brabant

Ontwikkeling banen in West-Brabant

De personeelstekorten in de arbeidsmarktregio West-Brabant houden voorlopig aan. Het groeitempo van de economie zwakt af, maar het aantal banen neemt nog steeds toe. In totaal worden in 2020 in West-Brabant 337.000 banen verwacht. Vooral in zorg & welzijn, uitzendbureaus, industrie en detailhandel zijn er veel banen van werknemers te vinden. Bij uitzendbureaus tellen ook de uitzendkrachten mee die feitelijk in andere sectoren werken, bijvoorbeeld in de transport & logistiek. In vergelijking met de rest van Nederland zijn de groothandel en landbouw sterk vertegenwoordigd in deze regio.

“West-Brabant bezet al jaren een positie in de top 3 van Logistieke Hotspots in Nederland. De regio profiteert optimaal van de gunstige ligging tussen de Rotterdamse haven enerzijds en het Antwerpse havengebied anderzijds. De sector transport & logistiek groeit doordat steeds meer logistieke dienstverleners zich in West-Brabant vestigen.” Nicole van der Goorbergh (arbeidsmarktadviseur, UWV).

In West-Brabant neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook specialistische zakelijke diensten, groothandel, bouw en onderwijs dragen stevig bij aan de regionale banengroei. In enkele sectoren neemt het aantal banen in 2020 af. Financiële diensten en landbouw hebben al langer te maken met krimpende werkgelegenheid. Daar komen nu horeca, industrie en openbaar bestuur bij.

Daling aantal mbo-vacatures

In de periode januari t/m september 2019 ontstonden 18.560 vacatures op mbo-niveau in de regio, 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk steeg het aantal vacatures op mbo-niveau met 15 procent. In West-Brabant is vooral vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen retail, gastvrijheid en zorg. De stijging van het aantal vacatures wordt bepaald door productiegroei in een sector (leidend tot uitbreidingsvraag) en personeelsverloop (vervangingsvraag), bijvoorbeeld door vergrijzing.    

Meer mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten neemt toe: in 2019-2020 telde de regio ruim 19.020 mbo-studenten, een stijging van 1 procent ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 27 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 5.900. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen zorg, gastvrijheid, entree, welzijn en retail.

Voor het overzicht van de meest kansrijke mbo-opleidingen naar niveau, zie de top 10 baan- en stageperspectieven voor West-Brabant en de andere regio’s. Bekijk het volledige overzicht op kans op stage, leerbaan en werk.

Veranderende eisen aan werkzoekenden: een leven lang ontwikkelen

Het is van belang om niet alleen in te spelen op de huidige krapte in West-Brabant, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen op de langere termijn duurzaam aan het werk blijven. Het belang van een leven lang ontwikkelen, zodat iedereen duurzaam inzetbaar blijft, wordt dan ook door veel partijen terecht benadrukt. Veelgenoemde vakoverstijgende vaardigheden van vandaag en morgen zijn digitale vaardigheden, servicegerichtheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken buiten het eigen vakgebied en wendbaarheid. Deze vaardigheden zijn vooral van nut wanneer zij worden ingezet in combinatie met specifieke kennis.

De kwalificaties van werkzoekenden sluiten niet altijd aan op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen tekorten blijven bestaan voor bepaalde beroepen, ook als de arbeidsmarkt als geheel ruimer wordt. In West-Brabant blijft deze mismatch zich onder andere voordoen in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Hier liggen kansen voor werkzoekenden.

Meer weten?

Bekijk de regionale initiatieven waarin partijen samenwerken om jongeren (duurzaam) naar werk en/of onderwijs te helpen. Of bekijk Regio in Beeld voor de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.